Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Kommunfullmäktige i Laholms kommun har prövat frågan om vilken taxa för dagvatten som ska tas ut för områdena som byggdes ut 2009 och beslut togs 2016-08-30.

Kommunfullmäktige meddelar Laholmsbuktens VA att anläggningsavgift för bortledande av dagvatten från fastigheter och allmän platsmark inom områden vid Lodjursvägen, Osbyvägen och Järvvägen i Mellbystrand samt vid Rågångsvägen, Strandridarevägenoch Stiltjevägen i Skummeslövstrand ska beräknas och tas ut enligt den taxa som gällde när fastigheterna togs in i verksamhetsområde for bortledande av dagvatten genom fullmäktiges beslut den 16 december 2010, vilket innebär avgift enligt 2010 års taxa.

Kommunfullmäktiges beslut 20160830PDF (PDF, öppnas i nytt fönster)

Laholmsbuktens VA arbetar nu med att göra om beräkningarna och kommer under vecka 40 att skicka ut brev med information och nya beräkningar till alla berörda fastighetsägare.

Bakgrund från juni 2016

I samband med att vi inventerar verksamhetsområde och utbyggnad
av dagvatten har vi upptäckt att i vissa områden så har inte
fastighetsägarna blivit informerade om åtgärderna och rätt avgifter tagits ut.

Informationsbrev om vilka anordningar som finns för dagvattenavledning för respektive fastighet är skickat 2015-12-30. I brevet finns bilagt utdrag från va-kartan och beräkning av anläggningsavgiften.  

Grunden är att fastigheterna har behov av dagvattenhantering i ett större sammanhang och därmed är det kommunens ansvar, ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, dagvattenutbyggnad har gjorts samt att fastigheterna har informerats härom. Därmed föreligger skyldighet att betala avgift för dagvatten

Preskriptionstiden enligt preskriptionslagen börjar löpa från tidpunkt för avgiftsskyldighetens inträde som är när fastighetsägaren blivit informerad på föreskrivet sätt enligt vattentjänstlagen och därmed har inga fordringar avseende anläggningsavgiften blivit preskriberade. 

Avgiftsskyldighet gäller även för arrendetomter, eftersom de likställs som fastighetsägare i vattentjänstlagen.

Verksamhetsområdet är upprättat och fastställt av Laholms kommunfullmäktige 2010-12-16. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt bostadsområde och kommunens bedömning är att fastigheterna inte med större fördel kan tillgodoses på annat än genom den allmänna anläggningen. Förhållandena i områdena ställer krav på en väl fungerande dagvattenavledning och det gäller även de enskilda fastigheterna. Kommunen anser inte att egna privata anordningar är hållbara lösningar inom aktuella områden.

Informationsmöte

Ett informationsmöte hölls med berörda fastighetsägare tisdagen den 15 december, 2015. Vi informerade om dagvattenutbyggnaden som skett och vilka som berörs. Vi informerade om bakgrunden, om verksamhetsområde och anslutningsavgifter för dagvatten.

Syftet med mötet och den korta framförhållningen är att vi ville informerar via möte innan vi skickar ut information till berörda fastighetsägare. Utskick kommer att göras innan årskifte för att va-taxa 2015 ska gälla.

Presentation Möte 1PDF
Presentation Möte 2PDF

Frågor från mötet
Varför just nu, flera år senare?
LBVA håller på att gå igenom upprättade verksamhetsområden och befintliga utbyggnader i samband med planeringa av fortsatt dagvattenutbyggnad, och upptäckte då att dessa fastigheter ej meddelats. Efter upprättat verksamhetsområde och utbyggnad ska fastighter meddelas skyndsamt, vi gör inte fel även om vi meddelar så här lång tid efter. Även om vi tycker att det hade varit bättre att detta gjorts tidigare. I avvaktan på beslut från Statens va-nämnd har vi väntat med att kalla till möte, men eftersom vi vill meddela innan årsskiftet blev det denna korta framförhållning.

  • Varför får vi inte 2009-års taxa?
    Vi måste enligt vattentjänstlagen använda gälla taxa vid tillfället då vi meddelar fastighetsägaren.

Sammanställning och bakgrund

Dag- och dräneringsvatten i kustområdet. Utförda projekt 2009-2014

  1. Strandridarevägen mellan Berntssons väg och Vindvägen samt Rågångsvägen mellan Berntssons väg och Vindvägen utbyggt under jan-april 2009, Skummeslövsstrand.
  2. Lodjursvägen och Järvvägen, utbyggnad jan-mars 2009, Mellbystrand.
  3. Sjöfågelvägen, Fasanvägen m fl utbyggt 2009-2010, Mellbystrand.
  4. Del av Strandridarevägen och del av Rågångsvägen, utbyggt 2012, Skummeslövsstrand
  5. Bergtallsvägen utbyggt 2012, Mellbystrand
  6. Skogpromenaden samt del av Åsagatan utbyggt 2012, Skummeslövsstrand.

Bakgrund

Problem med ytvatten/grundvatten har påtalats vid ett antal tillfällen, men tydliggjordes mer konkret vid stora nederbördstillfällen sommaren 2002. Problemen var inte koncentrerade till ett område utan var mer eller mindre spritt längs hela kustområdet. En annan effekt av dessa stora nederbörder var att belastningen på spillvattennätet blev stort med bräddning till havet som följd samt höga belastningar på reningsverket.

Vid denna tidpunkt gjordes bedömningen att dag/dräneringsvatten förhållandena för kusten måste lösas. Tillsammans med konsult påbörjades ett arbete med identifiera befintliga dräneringssystem samt tekniker för att förbättra förhållandena samt ansvarsförhållanden, skötselfrågor etc. I ett tidigt skede i utredningen var principen att ett konventionellt dagvattensystem inte var det lämpliga sättet att lösa problematiken. I första hand var det att förbättra dräneringsförhållandena och därmed sänka grundvattenytan. För gatuvattnets avledning skulle detta ske genom diken.

I börja av 2007 lade teknik- och servicekontoret till servicenämnden en strategiplan för det fortsatt arbetet med dag- och dräneringsfrågor i kustområdet. I strategiplanen föreslogs åtgärder i listform innehållande i huvudsak de projekt som framgår i första stycket. Sommaren 2007 drabbades kommunen av de största regnmängderna på många år med stora problem på många håll i kommunen. Många av problemen som visade sig 2002 återkom 2007 fast i större omfattning samtidigt som ytterligare områden tillkom. Senare delen av 2008 påbörjades utredning och projektering.

Kan jag som fastighetsägare överklaga beslut om verksamhetsområde eller slippa ansluta fastigheten?
I ett modernt samhälle skapar vi gemensamt infrastruktur för vatten och avlopp som är en förutsättning för att samhället ska fungera - att vi ska få tillgång till dricksvatten och vårt spill- och dagvatten omhändertaget. Vi är alla med och skapar behov av infrastrukturen och vi är då gemensamt ansvariga att betala för densamma. Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga, enligt vad som är skäligt och rättvist.

Fastighetsägare som önskar en prövning av Laholmsbuktens VA:s hantering och bedömning av va-frågorna ska, från och med 2016-01-01, vända sig till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070 462 28 Vänersborg, Telefon 0521-27 02 00, e-post: mmd.vanersborg@dom.se

Kontakt LBVA
Carina Henriksson, projektledare
Tfn: 035-17 00 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3