Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA planerar för att bygga ut dagvatten, förnya befintliga va-ledningar och bygga om del av Norra Strandvägen samt Skepparvägen och anslutande tvärgator.

Under vecka 17 kommer vi att påbörja en del av förberedelsen för dagvattenutbyggad. Vi kommer att bygga om befinligt utlopp från stranden upp till Sydvästvägen och sedan ny dagvattenledning upp till Rombergsväg, se karta nedan. Detta arbetet planeras att vara klart 28 juni. Markägare och Länsstyrelsen har godkänt arbetet som ska utföras.

Inget grävarbete kommer att göras i gatorna i detta skede, men det kommer att vara byggtrafik på närliggande gator. Klicka för bild på nya dagvattenledningar som (tjock grön) och befinliga dagvattenledningar (tunna gröna).

Fortsatt arbetet med dagvattenutbyggnad och gatuombyggnad i Norra Strandvägen, Skepparvägen och anslutande tvärgataor kommer att påbörjas efter sommaren, mer information om detta kommer innan arbetet påbörjas.

Ombyggnad av gata och dagvattenutbyggnad

Norra Strandvägen samt Skepparvägen kommer att byggas om mellan Birger Pers väg och Grönatorgsvägen, samt berörda tvärgator i området väster om Skepparvägen. Gatan kommer att byggas om med trög avvattning samt dagvattenbrunnar och kompletteras med belysning.

I samband med ombyggnad av gata bygger Laholmsbuktens VA ut dagvattenledningar. Även befinliga spill- och dricksvattenledningar samt serviser för spill- och dricksvatten kommer attt förnyas där behov finns. Laholms kommun har besluta om att utökat verksamhetsområde för dagvatten för detta område. Klicka för bild området markerat är det område som omfattas av nytt verksamhetsområde för dagvatten.

Dagvattenutbyggnaden består av drän- och dagvattenledning samt brunnar för avledning av dagvatten från gata, allmän platsmark och fastigheter. Varje fastighet förses med en förbindelsepunkt. Ledningssystemet blir dimensionerat för ett så kallat trögt system vilket innebär att anslutning av dagvattnet från tak, garageinfarter eller dylikt först ska passera ett fördröjningsmagasin i form av exempelvis en stenkista.

Bakgrund

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en
utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete påbörjades under 2017 och kommer att pågå flera år framöver. Arbetet som skulle påbörjats under 2017 i Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen, kan inte påbörjas som planerat eftersom en laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde för dagvatten pågår.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3