Dela sidan på sociala medier

VA-försörjning Edenberga

Kommunstyrelsen i Laholm ger Laholmsbuktens VA i uppdrag att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän va-anläggning för vattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga.

Bakgrund

VA-frågan i Edenberga har länge varit omdiskuterad. I samhället finns enskild VA-försörjning och i kombination med en tät bebyggelse har detta lett till att bekymmer uppstått med misstänkt avloppspåverkan på de enskilda vattentäkterna. Därtill rinner Edenberga-ån genom samhället, vilken är känslig för påverkan från närsalter och håller måttlig ekologisk status på grund av detta. En utredning har visat att en förättrad lösning för va-försöjningen i Edenberga måste genomföras.

Se även en karta över det aktuella områdetlänk till annan webbplats.

Tidplan

Under 2017 har LBVA utrett de olika lösningar och föreslagna ledningssträckningar som finns i utredningen från 2014 tillsammans med andra förslag. LBVA har kontaktat Länsstyrelsen för att få deras första besked om eventuella behov/utredningar för arkeologi, riksintresse, naturvård, vattenverksamhet, biotopskydd mm.

Under 2018 planeras att utföra arkeologiska utredningar, ansöka om tillstånd samt utföra detaljprojektering tillsammans med ytterligare utredningar. Om tid finns kommer ett förfrågningsunderlag att tas fram för att kunna handla upp en entreprenör som kan utföra anläggningsarbetet. Som tidigast under 2019 kommer utbyggnad av spill- och dricksvatten att påbörjas.

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på vad utredningen visar. Tidplanen här på hemsidan kommer att uppdateras efter hand som vi vet mer.

Laholmsbuktens VA kommer att informera er i god tid innan utbyggnaden startar. När utbyggnaden är klar kommer Laholmsbuktens VA att anvisa er en förbindelsepunkt och i samband med detta ska ni betala anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften tas ut enligt gällande va-taxa för det år då förbindelsepunkten anvisas. Det är först efter detta som ni har möjlighet att ansluta er till kommunalt dricks- och spillvatten.

Kontakt
Rebecka Karlsson
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3