Dela sidan på sociala medier

Ledning Skedala-Simlångsdalen

Laholmsbuktens VA håller på att bygga ut överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Skedala och Simlångsdalen, en sträcka på ca 10 km. Sträckan har delats upp i två etapper, Skedala-Marbäck och Marbäck-Simlångsdalen.

I juni 2016 färdigställdes den första etappen av utbyggnaden av dricks- och spillvattenledningar mellan Skedala och Marbäck. Utbyggnad av etapp 2 utförs under 2019 och 2020, läs mer längre ned.

Läs mer om behovsbedömning VA mellan Skedala - Marbäck här.öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Två överföringsledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten ska
förbinda Simlångsdalen med Halmstad. Spillvattenledningen anläggs då
Laholmsbuktens VA vill lägga ner Simlångsdalens avloppsreningsverk och istället pumpa spillvattnet till Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Överföringsledningen för dricksvatten läggs för att kunna säkra dricksvattentillförseln både genom att kunna pumpa dricksvatten från Simlångsdalen till Halmstad och vid de tillfällen som det behövs även kunna pumpa dricksvatten från Halmstad till Simlångsdalen.

Första etappen av utbyggnaden har möjliggjort påkoppling av fastigheter och områden med bebyggelse i anslutning till ledningarna. Överföringsledningarna är på så sätt en viktig pusselbit för att Halmstad ska kunna växa österut. För att pumpa spillvattnet från Simlångsdalen till Skedala behövs det fyra stycken spillvattenpumpstationer dessutom behövs eventuellt en tryckstegringsstation för dricksvatten. VA-ledningarna förläggs i den gamla banvallen till Bolmenbanan som idag är cykelväg.

Etapp 2 Marbäck – Simlångsdalen
Under 2018 har projektering och framtagande av förfrågningsunderlag utförts för sträckan mellan Marbäck och Simlångsdalen. En överföringsledning för dricksvatten och en överföringsledning för spillvatten samt pumpstation för spillvatten ingår i uppdraget. Upphandling av entreprenör är klar och NCC kommer att utföra VA-arbetena. Entreprenaden beräknas pågå mellan september 2019 och maj 2020.

Omledning av gång- och cykelväg
Ledningar kommer även för denna del att förläggas i gång- och cykelvägen som ligger på den gamla banvallen ”Bolmenbanan”. Längs denna sträcka går Banvallsleden och Hylteslingan. Mellan den 1 september 2019 till och med den 31 maj 2020 kommer en del av gång- och cykelvägen att vara avstängd. Sträckan som kommer att vara avstängd är den röda linjen som syns på kartan. Vi kan inte garantera framkomligheten längs med denna sträcka och därför hänvisas du till omledningssträckan som går söder om Fylleån till Skedala (ca 13 km). I kartan nedan visas omledningssträckan med blå streckad linje. Observera att sträckan är skyltad med Banvallsledens skyltar.

Se karta över den aktuella sträckningen för ledningarnalänk till annan webbplats

Omledningssträckan med blå streckad linje. Observera att sträckan är skyltad med Banvallsledens skyltar.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3