Dela sidan på sociala medier

Ledning Skedala-Simlångsdalen

Laholmsbuktens VA håller på att bygga ut  överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Skedala och Simlångsdalen, en sträcka på ca 10 km. Sträckan har delats upp i två etapper, Skedala-Marbäck och Marbäck-Simlångsdalen.

I juni 2016 färdigställdes den första etappen av utbyggnaden av dricks- och spillvattenledningar mellan Skedala och Marbäck. Utredning och projektering för etapp 2 har utförts under 2018 och utbyggnad planeras till 2019.

Läs mer om behovsbedömning VA mellan Skedala - Marbäck här.öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Två överföringsledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten ska
förbinda Simlångsdalen med Halmstad. Spillvattenledningen anläggs då
Laholmsbuktens VA vill lägga ner Simlångsdalens avloppsreningsverk och istället pumpa spillvattnet till Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Överföringsledningen för dricksvatten läggs för att kunna säkra dricksvattentillförseln både genom att kunna pumpa dricksvatten från Simlångsdalen till Halmstad och vid de tillfällen som det behövs även kunna pumpa dricksvatten från Halmstad till Simlångsdalen.

Första etappen av utbyggnaden har möjliggjort påkoppling av fastigheter och områden med bebyggelse i anslutning till ledningarna. Överföringsledningarna är på så sätt en viktig pusselbit för att Halmstad ska kunna växa österut. För att pumpa spillvattnet från Simlångsdalen till Skedala behövs det fyra stycken spillvattenpumpstationer dessutom behövs eventuellt en tryckstegringsstation för dricksvatten. VA-ledningarna förläggs i den gamla banvallen till Bolmenbanan som idag är cykelväg.

Etapp 2 Marbäck – Simlångsdalen
Under 2018 har projektering och framtagande av förfrågningsunderlag utförts för sträckan mellan Marbäck och Simlångsdalen. Ledningar kommer även för denna del att förläggas i cykelvägen som ligger på den gamla banvallen ”Bolmenbanan”. Upphandling av entreprenör planeras i början på 2019 för att kunna påbörja entreprenaden våren 2019. Laholmsbuktens VA räknar med ett års arbete för att lägga ner överföringsledningar samt bygga pumpstation för spillvatten och tryckstegringsstation för dricksvatten.

Se karta över den aktuella sträckningen för ledningarnalänk till annan webbplats

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3