Dela sidan på sociala medier

Kolfilter renar Halmstads dricksvatten

Små mängder flamskyddsmedel har tidigare hittats i grundvattnet vid Mickedala vattenverk. Med anledning av Kalla Faktas reportage om påverkat dricksvatten vill Halmstads kommun åter poängtera att halterna är så låga att det inte är någon fara att dricka det kommunala vattnet.

Både Livsmedelsverket och medier har åter uppmärksammat att giftiga kemikalier har hittats i grundvattnet runt om i landet i anslutning till platser där Försvarsmakten har eller har haft brandsövningsplatser. Kemikalierna går under samlingsnamnet PFAS och har bland annat använts i brandsläckningsskum.

Redan 2012 konstaterades föroreningar av PFAS i grundvattnet vid Mickedala vattenverk i Halmstads kommun. Även dricksvattnet är påverkat med låga halter av ämnet. Kolfilter som renar dricksvattnet finns sedan många år installerat på vattenverket och Laholmsbuktens VA gör regelbundna kontroller för att mäta att vattnet håller sig under åtgärdsgränsen som Livsmedelsverket rekommenderar, innan det når konsumenterna.

Det bedöms inte vara någon hälsorisk att dricka vattnet.

Spår av PFAS har även hittats i Söndrum, men halterna är knappt mätbara och har inte föranlett någon åtgärd. I Laholms kommun finns inga vattentäkter där risk föreligger.

Fotnot: Samlingsnamnet för kemikalierna är PFAA på engelska och PFAS på svenska.

Frågor och svar

Hur har dessa farliga kemikalier hamnat i dricksvattentäkter?

Kemikalierna finns bl.a. i brandskum som använts vid brandövningsplatser vid statliga flygflottiljer. Därifrån har kemikalierna läckt ut i miljön och så småningom hamnat i vissa dricksvattentäkter.

Hur höga är halterna i Mickedalas vattenverk? 

Tolerabelt dagligt intag beräknas till 900 nanogram. Mätningar visar att halterna just nu ligger på cirka 10 nanogram/liter vid Mickedalas vattenverk. Laholmsbukten VA kontrollerar vattnet fyra gånger per år och byter ut kolfiltret vid behov.

Vilka får vatten från vattenverket? 

Mickedalas vattenverk producerar fem procent av Halmstads dricksvatten, och vattnet når främst de boende i närområdet.

Vad gör jag om jag har eget vatten?

För boende med enskilt vatten nära brandövningsplatsen vid Nyårsåsen rekommenderas att man tar kontakt med Generalläkarens representant vid försvarsmakten för provtagning av vattnet. Generalläkaren kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och andra föreskrifter som gäller bland annat livsmedel och miljö- och hälsoskydd.   

Livsmedelsverket nämner Halmstad som en kommun med höga halter av PFAS. Hur kommer det sig?

Vid försvarsmaktens övningsområde har man hittat höga halter PFAS i marken. Det betyder dock inte att halterna i vattnet är höga. Låga halter kemikalier har upptäckts.  Kolfilter har installerats i vattenverket för att dricksvattnet inte ska utgöra någon hälsofara och regelbundna provtagningar utförs. 

Vem är ansvarig för att kemikalierna läckt ut?

Enligt miljöbalken, och dessförinnan miljöskyddslagen, är det den som bedrivit verksamheten som varit ansvarig för att förhindra utsläppen, exempelvis flottiljerna. 

Vem är ansvarig för att återställa förorenad mark och vatten?

Enligt 10 kap 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren, exempelvis staten som bedrivit verksamheten vid flygflottiljerna, som ska avhjälpa och betala för föroreningsskadorna. 

Vem är ansvarig för att övervaka förekomsten av PFAS i vattenmiljöerna och i synnerhet i dricksvattentäkter?

Enligt 7 kap 1 § i Sveriges vattenförvaltningsförordning är de statliga vattenmyndigheterna ansvariga för att övervaka förekomsten av dessa ämnen.  

Var börjar de kommunala dricksvattenproducenternas ansvar?

Det börjar vid framställningen av dricksvatten i det kommunala vattenverket. Vattenverken är skyldiga att bedriva en omfattande kontroll av kvaliteten på dricksvattnet.  

Vem ansvarar för myndighetskontrollen av framställningen av dricksvatten?

De kommunala miljönämnderna är ansvariga för att kontrollera att vattenverken sköter sig.  

Kan man bli sjuk?

Enligt Livsmedelsverket ger perfluorerade alkylsyror inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen. Att dricka vatten med höga halter under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret. 

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3