Dela sidan på sociala medier

Slam

Slam kallar vi de restprodukter som avskiljs i de olika reningsstegen som avloppsvattnet går igenom. Slammet behandlas i rötkammare och avvattnas sedan. Genom slambehandlingen minskar volymen och dessutom minskar innehållet av smittämnen. Slammet är näringsrikt och innehåller till exempel mycket fosfor. 

Vad används slammet till?

I och med att fosfor är en ändlig råvara, arbetar vi för att kunna återföra fosfor till kretsloppet. Slammet vid Västra strandens avloppsreningsverk är så kallat REVAQ-certifierat (se nedan) och används till största delen på jordbruksmark. Övrigt slam bearbetas och används som anläggningsjord.

Hur mycket slam produceras?

I Laholm produceras årligen nära 3000 ton slam och i Halmstad är slamproduktionen ungefär 8000 ton per år.

Slammets egenskaper

Slammet har bra mullbildande egenskaper och innehåller den nödvändiga växtnäringen fosfor som är en ändlig resurs. Världens tillgångar av fosfor, ett ämne som är nödvändigt för allt växande liv, kommer inte att räcka ens i 100 år om brytningen fortsätter i samma takt som idag. Därför är det viktigt att ta vara på den fosforresurs som slammet utgör. Slammet innehåller även kväve, makronäringsämnen som kalcium, magnesium och svavel och mikronäringsämnen som exempelvis koppar, mangan och zink. Det ger också en hållbar återföring av växtnäring till jordbruket och ett bättre kretslopp.

Vad är REVAQ?

REVAQ är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk.

Västra strandens avloppsreningsverk är certifierat enligt REVAQ-systemet sedan februari 2012. Arbetssättet med ständiga förbättringar och ett aktivt uppströmsarbete tillämpas dock på samtliga avloppsreningsverk inom Laholmsbuktens VA. Om du vill läsa mer om vad Laholmsbuktens VA gör i åvrt REVAQ-arbete så titta gärna i vår årsrapport som finns nedan under relaterade länkar.

Mer information om REVAQ finns på Svenskt Vattens webbplatslänk till annan webbplats

Laholmsbuktens VA arbetar efter följande kvalitetspolicy:

  • Vi ska arbeta för ständiga förbättringar genom ett aktivt uppströmsarbete enligt riksdagens miljömål Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans.
  • Kvaliteten på avloppsslammet ska vara så hög att det kan ingå i det naturliga kretsloppet.
  • Vi ska göra kunderna nöjda.
  • Vi ska öppet visa vad vi gör.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3