Dela sidan på sociala medier

Dagvattenutbyggnad

Vi har samlat information om dagvattenutbyggnad under frågor och svar.

 • Varför har dagvatten blivit ett problem?

  Enligt Laholmsbuktens VA:s bedömning, finns det ett antal orsaker till de successivt försämrade dagvattenförhållandena längs kusten:
  • Den tidigare bebyggelsen skedde på gammal jordbruksmark. Markavvattning utgjorde inte något problem.
  • Många områden har tidigare varit utpräglade fritidshusområde med stora tomter och små byggnader. I takt med att områden har omvandlats till permanentboende med mindre tomter, större byggnader, mer hårdgjord yta och så vidare, har problemen ökat. Vatten som tidigare kunde infiltreras i marken eller försvinna via öppna diken har nu ingenstans att ta vägen.
  • Tvätt- och diskmaskiner i hemmet har ökat belastningen på spillvattenledningarna.
  • Pågående klimatförändringar påverkar regnmängder och regnens intensitet. Den nettonederbörd som finns tillgänglig för avrinning eller grundvattenbildning bedöms ha ökat med storleksordningen 50 % från 1950-talet fram till idag.
  • Klimatprognoserna pekar på större regnmängder och allt intensivare regntillfällen även i framtiden. Till detta kommer att stigande havsnivå ger försämrade avledningsmöjligheter.
  Klimatförändringar med allt större nederbördsmängder samt intensivare regn har medfört ökade problem med avledning av yt- och dagvatten samt höjda grundvattennivåer. Lokal statistik visar att nederbörden ökat kraftigt under många år. Dessa problem är inte unika för Laholm och Halmstad. Problemen tas upp i den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU2007:60) där man konstaterar: "Antalet dagar med kraftig nederbörd ökar under vinter, vår och höst i större delen av landet. Ser man till de intensivaste regnen är det fråga om betydande ökningar. Avrinningen ökar i större delen av landet, mest i väster".
 • Varför byggs dagvatten- och dräneringssystemet ut?

  Laholmsbuktens VA bygger ut dagvattensystemet av följande skäl:
  • Där dagvattnet inte är utbyggt kan spillvattenledningarna vid stora nederbördsmängder få höga flöden, och har tidvis varit överbelastade. Det har i sin tur medfört att spillvatten bräddats, det vill säga att det orenade vatten som inte får plats i systemet rinner över och förorenar havet. Att många fastighetsägare anser att dagvattenproblematiken är överdriven har troligen sin grund i att avrinnande dagvatten hamnar i spillvattenledningen. Det finns ett dagvattenproblem, men detta problem har så att säga gömts i spillvattenledningen.
  • I flera områden har kraftiga regn orsakat problem med uppdämning i spillvattenledningar med källaröversvämningar som följd.
  • Tidigare lösningar för dagvattenhantering i området, främst stenkistor, har medfört stora belastningar på spillvattenledningen och tidvis orsakat bräddning.
  • Översvämningar/marköversvämningar i lokala lågzonen.
 • Under vilka förutsättningar kan kommunen bygga ut dagvattenledningar?

  Enligt vattentjänstlagen (2006:412) ska kommunen om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse:
  • bestämmadet verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna  behöver ordnas, och
  • se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i  verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
  Med andra ord; om det finns dagvattenproblem inom ett område och om detta problem berör mer än enstaka fastigheter har kommunen ansvar för och möjlighet att hantera problemet.
 • Vem bär kostnaderna för dagvattenledningar

  Kostnader för att införa en ny nyttighet i form av utbyggd dagvattenhantering bekostas av de enskilda fastighetsägarna genom en av fullmäktige fastställd anläggningsavgift. Anläggningsavgiften för dagvatten är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att anlägga dagvattenledningar, diken mm. Därtill kommer en årlig avgift för drift av dagvattensystemet.Fram till nuvarande ombyggnad av va-systemet har berörda fastigheter i kustområdet inte omfattats av den del av den allmänna va-anläggningen som avser dagvattenhantering. Vid utbyggnad av va-ledningar i området på 1960-talet anlades endast ledningar för dricksvatten respektive spillvatten. Spillvattenledningarna i området är dimensionerade för det avloppsvatten som uppkommer vid vattenanvändning i hushållet, det vill säga vatten från toaletter, badrum, kök och tvättstugor. Berörda fastigheter har alltså inte haft tillgång till utbyggd dagvattenhantering och ej heller betalat för detta vid den ursprungliga utbyggnaden.Utmärkande för avledning av dagvatten är att avrinningen från ett område måste ses i sin helhet. Även om en enskild fastighet inte har problem, påverkar det vatten som avrinner från fastigheten andra fastigheter och närmiljön i området.
 • Kan jag som fastighetsägare överklaga beslut om verksamhetsområde eller slippa ansluta fastigheten?

  I ett modernt samhälle skapar vi gemensamt infrastruktur för vatten och avlopp som är en förutsättning för att samhället ska fungera – att vi ska få tillgång till dricksvatten och vårt spill- och dagvatten omhändertaget. Vi är alla med och skapar behov av infrastrukturen och vi är då gemensamt ansvariga att betala för densamma. Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga, enligt vad som är skäligt och rättvist.Dagvattensystemet utmed kusten är under utbyggnad och berörda fastigheter kommer att debiteras en anläggningsavgift.Enligt 24 § vattentjänstlagen ska en fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten:
  • finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,
  • och med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en  vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
  Inom ett utbyggt bostadsområde är det troligen svårt för en enskild fastighetsägare att visa att man på egen hand löser vatten- och avloppsfrågor bättre än genom att ansluta sig till den allmänna va-anläggningen.Om du som fastighetsägare som önskar en prövning av Laholmsbuktens VA:s hantering och bedömning av va-frågorna ska du vända dig till:Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
  Box 1070 462 28 Vänersborg
  Telefon 0521-27 02 00
  E-post: mmd.vanersborg@dom.se
 • Möjlighet att få anläggningsavgiften fördelad över en längre period

  Enligt 36 § vattentjänstlagen är det möjligt att fördela betalningen av anläggningsavgiften om vissa förutsättningar är uppfyllda.En anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om
  • avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
  • fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas,
  • och fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
 • Vad är en vattenmätare?

  Vattenförbrukning mäts genom en vattenmätare. Den sitter på ledningen som går in i fastigheten, och mäter det vatten som förbrukas i hushållet.
 • Godkänd plats för vattenmätare

  Alla som har en vattenmätare ska ha en godkänd plats för mätaren. Tänk på att den ska sitta på en frostfri plats för att undvika att vattnet i ledningarna fryser och orsakar läckor. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta LBVA på 035-13 70 00 eller direkt@halmstad.se.
 • Avläsning av vattenmätare

  Vattenförbrukning mäts genom en vattenmätare. Den sitter på ledningen som går in i fastigheten, och mäter det vatten som förbrukas i hushållet. För de fastigheter som har en villamätare byter vi vattenmätaren var tionde till tolfte år. Övriga vattenmätare byts vart femte år.Alla som har en vattenmätare ska ha en godkänd plats för mätaren. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 035-13 70 00 eller direkt@halmstad.se. Tänk på att den ska sitta på en frostfri plats för att undvika att vattnet i ledningarna fryser och orsakar läckor.
 • Byte av vattenmätare

  För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.
 • Innan mätarbytet

  Vattenmätaren ska sitta i en konsol och ha en avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Saknas konsol behöver du installera en innan vi kan sätta upp den nya mätaren. Kontakta en rörläggare för arbetet med att sätta upp en konsol. Tänk på att mätaren ska vara lätt åtkomlig. Det är viktigt att du kontrollerar att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Dessa måste fungera dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka, dels för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.
 • Boka om tiden för mätarbyte

  Om inte tiden passar måste du boka om eller av tiden senast klockan 12 vardagen före bokat besök. Följ instruktionerna i brevet, eller kontakta oss på 035-13 70 00 eller direkt@halmstad.se.Om du inte är hemma vid tiden för mätarbytet debiteras du en kostnad för förgävesbesök, enligt gällande VA-taxa. Detsamma gäller om vi av andra skäl inte kan byta vattenmätaren, till exempel om du inte har fungerande avstängningsventiler eller mätaren inte är åtkomlig.
 • Hur går ett mätarbyte till?

  1. Kontrollera att ventilerna fungerar innan den bokade tiden. Om ventilerna går trögt eller inte stänger, kontakta en rörläggare för åtgärd. Plocka undan kring vattenmätaren.
  2. Laholmsbuktens VAs personal kommer alltid i vita bilar märkta med Laholmsbuktes VA och bär legitimation. Mätarbytet tar oftast kortare än 15 min.
  3. Mätarens byts. Den nya mätaren ska sitta mellan 7-10 år.
 • Efter mätarbytet

  Vid byte av en gammal vattenmätare till en ny kan det ibland uppstå oljud. Det beror på att den nya mätaren har en inbyggd backventil. Utan backventil kan ljudet fortplanta sig in till grannen och vidare för att så småningom ebba ut. Hela ledningsnätet fungerar då som en stor stötdämpare. Med en backventil stannar tryckstöten kvar i fastigheten. Det finns tryckstötsdämpare i handeln som man kan låta montera in. Denna åtgärd får fastighetsägaren själv ordna och bekosta.Kondens och imma
  Efter bytet kan det uppstå kondens, vattendroppar, utanpå eller i själva mätaren. Detta är normalt och försvinner av sig självt efter ett tag. Kondens är vanligt om det är varmt ute eller om du har mätaren i ett varmt rum, till exempel ett pannrum. Kondens och imma bildas om temperaturerna är väldigt olika. Det finns alltid vatten i mätaren, men om mätaren är varm och det strömmar kallt vatten genom den är det extra vanligt med kondens och imma.
 • Ditt ansvar som fastighetsägare

  Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren.Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Anslutningar av ventiler och rör skall vara i bra skick och skötas. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.Fastighetsägarens ansvar är reglerat i vattentjänstlagen.Vid väsentliga brister kan Laholmsbuktens VA neka en fastighet att vara kopplad till VA-ledningsnätet. Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.
 • Så kontrollerar du dina avstängningsventiler

  Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet inte snurrar) och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Om du har en avstängningsventil med svart ratt märkt LK580, så måste den bytas innan det är dags för mätarbytet då den inte längre är godkänd.
 • Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

  Kontakta en rörläggare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation, till exempel byta ventiler. Laholmsbuktens VA samverkar oftast med rörläggaren och utför mätarbytet vid samma tillfälle som bristerna åtgärdas.Vattenmätaren ska placeras enligt svensk standard. Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.Huvudmannen (kommunen) tillhandahåller och äger vattenmätaren. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte.Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återsugningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom. Backventilen skall uppfylla kraven enligt SS-EN 1717, och placeras på ledningen efter B-ventilen.Mätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte heller placeras framför den.Mätaren ska placeras så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Om vattenanslutningen till mätaren är större än 50 millimeter bör golvbrunn finnas.
 • Uppsättning av vattenmätare

  Uppsättning av vattenmätare görs av personal från Laholmsbuktens VA. Innan vattenmätaren kan monteras ska fastighetsägaren sätta upp vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt backventil.Om detta inte är korrekt monterat när mätartekniker från Laholmsbuktens VA kommer ut för att sätta upp mätaren kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat ”förgävesbesök” enligt gällande VA-taxa.Vattenmätarens placering ska godkännas av Laholmsbuktens VA. Vattenmätaren måste vara monterad vid slutbesiktning.
 • Måste jag ha mätarkonsol?

  Ja. För att kunna utföra bytet effektivt skall mätaren sitta i en konsol.
 • Mätaren är inbyggd. Byter ni mätaren ändå?

  Nej. Mätaren skall vara lätt tillgänglig vid bytet och får inte byggas in.
 • Måste båda ventilerna fungera vid vattenmätaren?

  Ja, för din säkerhet och för att bytet skall gå så bra som möjligt skall det finnas två ventiler i mätarkonsol.
 • Det finns bara en ventil efter mätaren, men ni kan väl stänga i gatan?

  Nej. Det skall finnas två ventiler vid mätarplatsen med konsol.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3