Dela sidan på sociala medier

Vad görs det för lång- och kortsiktiga åtgärder för att säkra tillgången till dricksvatten?

  • LBVA jobbar med så kallad konstgjord infiltration. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. LBVA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm. Vatten från Torvsjön infiltreras till Prästjordens vattentäkt sedan sensommaren 2017.
  • LBVA ser även på möjligheten att omfördela uttagen i våra vattentäkter, mer på sommaren och mindre på vintern. För detta krävs ändring av tillstånd.
  • LBVA driver ett även ett arbete med syfte att bromsa upp och bibehålla ytvatten för att öka grundvattenbildningen inom vår största vattentäkt, Sennans vattentäkt.
  • LBVA driver pilotförsök för ökad behandling av råvattnet vid Skottorps vattenverk för att utöka produktionskapaciteten av dricksvatten.
  • LBVA genomför ledningsdragning för att koppla samman Simlångsdalen med Halmstads centralort. Detta medför möjligheten att föra dricksvatten åt bägge håll.
  • I Halmstad och Laholms samhällsbyggnadsprocesser har vi stort fokus på att göra dagvatten till en resurs och att kunna återanvända renat avloppsvatten.
  • Framtida vattenförsörjning - Halmstad och Laholm växer vilket innebär att kommunerna behöver minska sitt beroende av grundvatten. Det finns heller inga större grundvattentillgångar kvar att utnyttja i våra kommuner. Istället måste vi återigen börja använda ytvattenresurser i större skala. Ex. så används redan vatten från Lagan och Nissan  till vattentankstationerna och en rapport föreslår Halmstad och Laholm föreslås hämta vatten från Bolmen. Arbetet har inneburit mer detaljerade utredningar som kommer att utgöra beslutsunderlag. Förhoppningen är att politiska beslut om inriktning kan fattas under 2019.
  • Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga dricksvattensystem som ska hantera korta perioder av extrem dricksvattenanvändning. Det är inte heller tekniskt eller miljömässigt försvarbart eftersom ledningsnäten bli så stora att omsättningen av vatten under större delen av året skulle bli så låg att kvalieteten försämras avsevärt.
  • Laga läckor - alla ledningssystem läcker tyvärr och vi jobbar fortlöpande med att hitta och laga läckor på vattenledningsnätet.
  • Vattentankstationer - vi tillhandahåller tre stycken tankstationer som inte belastar de kommunala grundvattenmagasinen. Detta vatten kan både företag och privatpersoner använda till exempelvis poolfyllning, bevattning och fasad- och taktvätt.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3