Dela sidan på sociala medier

Överföringsledningar Slättåkra-Kvibille

Laholmsbuktens VA planerar att avveckla Slättåkra avloppsreningsverk och vattenverk. Istället planeras spillvatten från Slättåkra att transporteras via överföringsledningar mot Kvibille och dricksvatten att hämtas från Kvibille för att transporteras mot Slättåkra.

Under 2016 utförde konsultföretaget Sweco Enviroment AB en utredning/förstudie som syftade till att ta fram förutsättningarna för projektet. Parallellt med detta har Laholmsbuktens VA haft samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 §, vilket syftat till att klargöra förutsättningarna avseende natur- och kulturmiljö. I slutet av november 2016 hölls ett första informationsmöte med berörda fastighetsägare gällande projektet och den ledningsrätt som planeras för att säkerställa ledningarna.

Under 2017 utförs detaljprojektering av sträckningen. I detta arbete
ingår inmätning, hinderinventering, geoteknisk undersökning och framtagande av förfrågningsunderlag för den upphandling som sedan ska utföras. Utförande och anläggande var planerat till 2018.

Under vintern och våren 2018 har Lantmäteriet arbetat med att ta fram ett beslut för ledningsrätt som meddelades till berörda markägare i början på april. Lantmäteriets beslut överklagades av en markägare och ärendet har därför skickats till Mark- och Miljödomstolen. I oktober 2018 gick ledningsrätten igenom och under november har de första arkeologiska undersökningarna utförts.

Under första delen av 2019 planeras ytterligare arkeologiska undersökningar och sedan planeras upphandling av entreprenör och start av entreprenad under senare delen av 2019.

Se karta över den aktuella sträckningen av ledningarnalänk till annan webbplats

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3