Dela sidan på sociala medier

Överföringsledningar Slättåkra-Kvibille

Laholmsbuktens VA planerar att avveckla Slättåkra
avloppsreningsverk och vattenverk. Istället planeras spillvatten från Slättåkra att transporteras via överföringsledningar mot Kvibille och dricksvatten att hämtas från Kvibille för att transporteras mot Slättåkra.

Under 2016 utförde konsultföretaget Sweco Enviroment AB en
utredning/förstudie som syftade till att ta fram förutsättningarna för
projektet. Parallellt med detta har Laholmsbuktens VA haft samråd med
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 §, vilket syftat till att klargöra
förutsättningarna avseende natur- och kulturmiljö. I slutet av november 2016
hölls ett första informationsmöte med berörda fastighetsägare gällande
projektet och den ledningsrätt som planeras för att säkerställa ledningarna.

Under 2017 utförs detaljprojektering av sträckningen. I detta arbete ingår inmätning, hinderinventering, geoteknisk undersökning och framtagande av förfrågningsunderlag för den upphandling som sedan ska utföras. Utförande och anläggande var planerat till 2018.

Under vintern och våren 2018 har Lantmäteriet arbetat med att ta fram ett beslut för ledningsrätt som meddelades till berörda markägare i början på april. Lantmäteriets beslut överklagades av en markägare och ärendet har därför skickats till Mark- och Miljödomstolen. Laholmsbuktens VA kan inte utföra fler arbeten innan det finns en godkänd ledningsrätt.

Mark- och miljödomstolen har inte angett någon tidplan och ett beslut kan meddelas efter allt mellan 3 månader till 1,5 år. När ledningsrätten är godkänd återstår att utföra arkeologiska utredningar samt upphandling av entreprenör innan utbyggnaden kan påbörjas.

Se karta över den aktuella sträckningen av ledningarnalänk till annan webbplats

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3