Dela sidan på sociala medier

Brunskog – ny vattentäkt

Vattenförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner behöver förstärkas och tryggas upp för att möta en framtid med bland annat ökat antal invånare. För att detta ska bli möjligt behövs fler vattentäkter. Därför genomför Laholmsbuktens VA nu olika tester i Brunskog som är en bra plats för en ny vattentäkt.

Den nya vattenförsörjningen för Laholmsbuktens VA och tillhörande samhällen är en viktig investering för Halmstad och Laholms kommuner. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet för vårt viktigaste livsmedel.

Området kring Brunskog är intressant utifrån möjligheterna att infiltrera ett ytvatten och få ett fint grundvatten. 2022 slöt Laholmsbuktens VA och Sydvatten ett samarbetsavtal gällande råvatten från sjön Bolmen.

Under 2022-2024 genomförs kompletterande undersökningar med målet att säkerställa långsiktig kvalité och kvantitet. Vi gör bland annat en inventering av brunnar. Länk till annan webbplats.Ett samrådsmöte Länk till annan webbplats. med berörda fastighetsägare gällande påverkansområde hölls i augusti 2023.

Naturresursen Eldsbergaåsen är ett geologiskt arv och utgör ett naturligt vattenreningsverk. Från och med i början av 2000-talet har flertalet geofysiska markundersökningar gjorts inom Perstorps vattenskyddsområde för en ny vattentäkt.

Under år 2024 kommer utvidgade infiltrationsförsök göras i området för att vidare utreda de hydrogeologiska förutsättningarna i området. En förstudie för att utreda förutsättningarna för ett framtida vattenverk samt vattenbehandling kommer drivas igenom. Till detta genomförs utredningar och förstudier avseende ledningsdragningar och distribution av dricksvatten.

Överföringsledning till Brunskog

Överföringsledningen mellan Torvsjön och Brunskog har en sträckning på ca 9,7 km. Ledningen följer nästan uteslutande befintliga vägar, för att minimera intrånget samt för att underlätta framtida underhåll.

Intaget sker vid befintlig tryckstegringsstation, men kompletteras med separata pumpar. Dessa ska höja trycket, för att högpunkten på sträckan ska kunna passeras. I anslutning till utsläppet vid infiltrationen i Brunskog finns det planer på att installera en turbin för att utvinna energin, som fallhöjden faktiskt ger, samt för att minska hastigheten på vattnet som släpps ut.

Ledningsförläggningen sker med undantag för några sträckor (under vattendrag, Trafikverkets väg samt ett känsligt område i anslutning till Fylleån) genom traditionell schakt. Övergången över Fylleån förläggs på befintliga betongfundament, som eventuellt förstärks. Några möjligheter för fastighetsägare att ansluta sig till kommunalt VA finns inte på sträckan. På kortare delsträckor kan viss samförläggning bli aktuell, på initiativ av berörda fastighetsägare.

Närmsta aktiviteter är arkeologisk undersökning och därefter detaljprojektering av ledningen. Byggstart förväntas bli 2025.

Omhändetagande av rejektvatten

I Brunskog kommer ett nytt vattenverk att byggas. Ett vattenverk i denna storlek och som ska producera en sådan stor mängd dricksvatten genererar i snitt 10 procent (på längre sikt ca 66 liter/sekund) internt processvatten, ett så kallat rejektvatten.

LBVA har med medel från Länsstyrelsen tagit fram ett kunskapsunderlag för användning av rejektvatten från ett vattenverk. Projektet har utrett och identifierat möjliga sätt att återanvända rejektvatten, på plats eller hos andra intressenter för att skapa cirkulära, hållbara flöden av vatten. Ett av målen var att inventera vilka som har intresse att använda processvattnet från reningssteget från ett framtida vattenverk.

Projektet är avslutat och resultatet kommer införlivas i kommande utredningar och genomförandeprojekt.