Dela sidan på sociala medier

Hur tar jag hand om mitt dagvatten?

Ledningsutbyggnaden består av drän- och dagvattenledning samt brunnar för avledning av dagvatten från gata, allmän platsmark och fastigheter. Varje fastighet förses med en förbindelsepunkt. Ledningssystemet blir dimensionerat för ett så kallat trögt system vilket innebär att anslutning av dagvattnet från tak, garageinfarter eller dylikt först ska passera ett fördröjningsmagasin i form av exempelvis en stenkista. Stenkistan ska ha ett bräddutlopp som ansluts till förbindelsepunkten för dagvatten . Avleds vatten från dränering ska dessa anslutas till förbindelsepunkt för dagvatten via rensbrunn med sandfång och vattenlås.

Efter utbyggnaden

Dag- eller dräneringsvatten får inte vara anslutet till spillvattenledningen. (Spillvattenledningen är den ledning som tar emot avloppsvatten från toaletter, bad, tvätt och kök mm.).