Dela sidan på sociala medier

Ny spillvattenledning för del av Mellby 23:4

För att skapa förutsättningar för en framtida utökning av Mellby industriområdet byggs nu en spillvattenledning som kommer anslutas till befintlig överföringsledning som transporterar spillvattnet vidare till Ängstorps reningsverk.

En pumpstation för spillvatten planeras även att byggas i korsningen Mellby Broväg och Månstorpsvägen (väg 521) för att skapa förutsättningar för kringliggande bebyggelse att i framtiden kunna ansluta sig till kommunalt spillvatten.

Tidplan

Under hösten 2020 slutförs projekteringen av ledningssträckningen och byggstart är planerat till början av 2021