Dela sidan på sociala medier

Överföringsledningar Slättåkra-Kvibille

Laholmsbuktens VA har avvecklat Slättåkra avloppsreningsverk och vattenverk. Numera transporteras avloppsvattnet från Slättåkra via Kvibille till Västra strandens avloppsreningsverk.

Under 2016 utförde konsultföretaget Sweco Enviroment AB en utredning/förstudie som syftade till att ta fram förutsättningarna för projektet. Parallellt med detta har Laholmsbuktens VA haft samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 §, vilket syftat till att klargöra förutsättningarna avseende natur- och kulturmiljö. I slutet av november 2016 hölls ett första informationsmöte med berörda fastighetsägare gällande projektet och den ledningsrätt som planeras för att säkerställa ledningarna.

Under 2017 utförs detaljprojektering av sträckningen. I detta arbete ingår inmätning, hinderinventering, geoteknisk undersökning och framtagande av förfrågningsunderlag för den upphandling som sedan ska utföras. Utförande och anläggande var planerat till 2018.

Under vintern och våren 2018 har Lantmäteriet arbetat med att ta fram ett beslut för ledningsrätt som meddelades till berörda markägare i början på april. Lantmäteriets beslut överklagades av en markägare och ärendet har därför skickats till Mark- och Miljödomstolen. I oktober 2018 gick ledningsrätten igenom.

Kulturmiljö Halland utförde under november 2018 en arkeologisk undersökning som resulterade i att fornlämningar påträffades. Länsstyrelsen har beslutat att nio undersökningsområden ska utredas ytterligare. Berörda fastigheter för kommande arkeologiska förundersökning med provschaktsgrävningar är Kvibille S:14 och 2:5, Kleva 2:2, Slättåkra-Bårarp 1:10 och Slättåkra 1:10. i Halmstads kommun. Kulturmiljö Halland kommer att under veckorna 24 till 26 2019 att utföra arkeologisk undersökning längs med områdena ovan.

Beroende på Kulturmiljö Hallands bedömning efter förundersökningen som görs i juni 2019 så kan fornlämningar behöva grävas bort. Efter förundersökningen är klar kommer vi ha en tydligare bild över framtida tidplan och den kommer då att uppdateras här. Preliminärt ser byggstart ut att kunna ske vintern 2019/2020.

Den nya spillvattenledningen togs i bruk den 23 feruari 2021 och då togs Slättåkra avloppsreningsverk ur drift. Avloppsvattnet transpoteras nu från Slättåkra via Kvibille till Västra strandens avloppsreningsverk

Se karta över den aktuella sträckningen av ledningarna Länk till annan webbplats.