Dela sidan på sociala medier

LBVA anlägger ny överföringsledning mellan Oskarström och Halmstad

I början av maj 2022 startade Laholmsbuktens VA ett arbete med att anlägga en överföringsledning för avloppsvatten mellan Oskarström och Halmstad.

För att möta framtidens krav på rening behöver nya avloppsledningar anläggas och en del gamla ledningar behöver bytas ut. Avloppsreningsverken i Oskarström och Åled kommer att avvecklas och avloppsvattnet ska istället pumpas till Västra strandens reningsverk i Halmstad. Därför kommer en helt ny överföringsledning dras mellan Oskarström och Halmstad.

Under etapp 1 fokuserar vi på sträckan mellan Oskarström och Åled. Arbetet inleddes i maj 2022 med start i Åled.

Begränsad framkomlighet mellan Åled och Oskarström

Åled
Ett arbete längs Halmstadsvägen beräknas starta på måndag den 5 december och pågå till den 9 januari. Vår entreprenör Peab som utför arbetet kommer behöva stänga av vägen då ledningarna ska ligga mitt i vägen. Gående och cyklister kommer dock förbi arbetsområdet på ena sidan.

Omledning av trafik sker via väg 26, med in- och utfart ifrån korsningen Halmstadsvägen/Spånstadsvägen. Efterhand öppnas det från andra hållet, allt eftersom arbetet passerar fastigheterna.

Tillgänglighet för fordon till fastigheterna kommer finnas då arbetet delas upp i etapper. Det kan ske mindre störningar och i de fallen kontaktas de berörda av vår entreprenör Peab.

Åled – Sennan
Under januari till mars 2023 kommer det vara begränsad framkomlighet på en del av väg 635 mellan Åled och Sennan. Det västra körfältet kommer hållas öppet och regleras med trafikljus. Om möjligt välj en annan väg.

Karta

Orange linje markerar den del av väg 635 där det kommer vara begränsad framkomlighet. Gul linje markerar provisorisk gång- och cykelbana under perioden.

Sennan
Den 6 februari börjar vi utföra ledningsarbete på Oskarströmsvägen i Sennan (se karta nedan). Vägen stängs då av som genomfartsled för motorfordon, eftersom ledningarna ska ligga mitt i vägen. Trafiken leds om till Finsbovägen från söder och till Santagårdsvägen från norr. Gående och cyklister kommer förbi arbetsområdet på ena sidan.

Boende längs sträckan kommer kunna nå sina fastigheter med fordon antingen norr om eller söder om schaktet, eftersom schakten delas upp i etapper.

Mindre störningar kommer att ske och i de fallen tar vår entreprenör Peab kontakt med respektive boende.

Karta över norra Sennan där en gul linje visar sträckan för ledningsarbetet.

Den gula linje visar sträckan där ledningsarbetet kommer att pågå.

Nattarbete på grund av borrning under järnväg
Måndag den 17 april till torsdag den 20 april kommer nattarbete att ske med anledning av att vi lägger ledning mellan Sennan och Oskarström. Arbetet kommer att ske under natten då arbetsmomenten endast får utföras under vissa tider när trafikbelastningen är lägre.

Arbetet innefattar en borrning under järnvägen vilket medför att oväsen och vibrationer kan förekomma under arbetets utförande. Bil och tågtrafik förbi arbetsområdet kommer fortlöpa under tiden då arbetet utförs.

Det rödmarkerade området visar var nattarbetet kommer att ske.

Sennans idrottsplats
Mellan den 27 februari och 26 mars kommer vägen upp till Sennans idrottsplats att vara avstängd för fordonstrafik på grund av vägarbete. Under samma period kommer det vara begränsad framkomlighet mellan väg 635 och infartsvägen till idrottsplatsen. Vid behov kommer Sennans idrottsplats vara tillgänglig för gående.

Röd linje markerar den del av vägen som kommer vara avstängd. Orange markering visar sträckan mellan väg 635 och infartsvägen till Sennans idrottsplats där det kommer vara begränsad framkomlighet.

Sennan – Oskarström
Under januari till mars 2023 kommer det även vara begränsad framkomlighet på en del av väg 635 mellan Sennan och Oskarström. Vägen kommer vara avspärrad för fordonstrafik i etapper.

Boende vars tillgänglighet till sin fastighet påverkas av vägarbetet kommer informeras av vår entreprenör om hur de får tillgång till fastigheterna allt eftersom arbetet fortlöper.

Under april 2023 kommer väg 635 mellan reningsverket och Santagårdsvägen vara avstärrad för fordonstrafik i etapper. Mer information kommer.

Karta

Röd linje markerar den del av väg 635 som kommer vara avspärrad för fordonstrafik i etapper. Grön linje längs väg 644 och 641 markerar omledning av fordonstrafik. Gul linje längs väg 635 markerar provisorisk gång- och cykelbana under perioden.

Norra delen av Oskarströmsvägen stängs av
vecka 14 till vecka 19 på grund av vägarbete

Från vecka 14 och drygt fyra veckor framåt kommer Oskarströmsvägen att vara avstängd för fordonstrafik cirka 80 meter norr om korsningen Indstrivägen och Stensvägen (markerat i rött på kartan nedan). Observera att angivna tider kan komma att ändras om arbetet inte flyter på som det ska.

Gång och cykelväg (markerat i gult i kartan nedan) kommer att vara öppen för cyklister och fotgängare.

Grön markering i kartan nedan visar omledning av fordonstrafik - Sennans Mölleväg och väg 644. Vägen kommer att regleras med trafikljus.

Boende vars tillgänglighet till sin fastighet påverkas av vägarbetet kommer att informeras av entreprenören.

Angivna tider ovan kan komma att justeras. Under etapp 2 går arbetet vidare mellan Åled och Halmstad.

Frågor & svar

 • Varför ska det dras en ny överföringsledning?

  ­Avloppsreningsverken i Oskarström och Åled är gamla och kommer i framtiden inte klara av det krav som ställs på avloppsrening. Istället för att renovera dessa reningsverk väljer LBVA istället att pumpa avloppsvattnet till det stora reningsverket i Halmstad. Det kommer på sikt bli mer effektivt och bli billigare.
 • Vad behöver jag som privatperson att tänka på?

  Visa hänsyn för de som utför arbetet. Kör inte för fort nära arbetena.
 • När är arbetet med överföringsledningen klart?

  Första etappen i Åled blir klar under våren 2023, asfaltering utförs April-Maj. Hela sträckan Åled–Oskarström beräknas blir klar senare 2023. Därefter fortsätter arbetet mellan Åled och Halmstad.
 • Hur håller jag mig uppdaterad på arbetet?

  Vi lägger löpande upp information om arbetet på www.lbva.se.
 • Kommer jag att få betala för de nya ledningarna?

  Nej, inte direkt. LBVA kommer inte att skicka någon faktura till fastighetsägarna. Ledningen betalas genom att avgifter som hela VA-kollektivet gemensamt betalar.
 • Hur kommer arbetet påverka trafiken?

  När arbetet fortskrider inne i Åled och Sennan kommer framkomligheten att vara begränsad. Av säkerhetsskäl kommer vi tidvis att behöva stänga av de vägar och gator vi anlägger ledningen i. Trafiken kommer att ledas om på alternativa gator och vägar där det går och ibland med trafikljus.

Karta som visar hur ledningen planeras att dras i etapp 1 mellan Åled och Oskarström. Karta: Google Maps