Dela sidan på sociala medier

Samråd för utbyggnad av Busörs avloppsreningsverk

Laholmsbuktens VA önskar bygga om avloppsreningsverket i Busör som behandlar avloppsvattnet från Villshärad, Haverdal, Särdal, Steninge-Skipås, Harplinge och  Gullbrandstorp. För att säkerställa höga miljökrav och möjliggöra framtida anslutningar behöver verket byggas ut. Samrådet sker skriftligt och ett fysiskt möte kommer inte att hållas.

Utbyggnaden innebär bland annat dubblering av biobassänger. I samband med utbyggnaden tas höjd för eventuella framtida anslutningar vilket innebär att dimensioneringen behöver ökas till 18 000 personekvivalenter.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken

Laholmsbuktens VA kommer att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Prövning för tillståndsansökan omfattar en rad moment och präglas av stor öppenhet som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Den som berörs av verksamheten kan under detta samråd lämna synpunkter innan ansökan upprättas och lämnas till Länsstyrelsen. Efter samrådsprocessen kommer en samrådsredogörelse att upprättas. Av den framgår vilken information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från berörda. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om tillstånd.

Underlag

För "karta över verksamhetsområde" och "samrådshandling", scrolla ner under relaterad länkar. Blädderexemplar av underlaget finns från och med onsdag 27 mars på Stadsbiblioteket samt på biblioteken i Harplinge och Getinge.

Lämna synpunkter

Kontakta gärna miljö- och processingenjör Lars-Gunnar Johansson, LBVA, på telefon 035-13 70 00 för ytterligare information och tillfälle att ställa frågor. Upplysningar om förhållanden i omgivningen eller annat som bör tas hänsyn till i den fortsatta planeringen mottages tacksamt.

Synpunkter skickas skriftligen till Laholmsbuktens VA, Box 246, 301 06 Halmstad eller via e-post till direkt@halmstad.se. Märk brevet/e-post med Tillstånd Busör avloppsreningsverk.

Samtliga synpunkter ska vara Laholmsbuktens VA tillhanda senast den 22 april 2019.

Det fortsatta prövningsförfarandet

För berörda av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till. Här följer en sammanfattning:

  • Efter det att samrådet genomförts upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en tillståndsansökan som inges till miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen.
  • Vid behov krävs komplettering av handlingarna.
  • MKB och ansökan kungörs i ortspressen och skickas på remiss till kommunen.
  • Inkomna yttranden granskas och översänds till sökande för bemötande.
  • Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut.
  • Beslutet kan överklagas av verksamhetsutövaren, grannar, kommunen eller andra berörda.
  • Överklaganden avgörs av Mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3