Dela sidan på sociala medier

VA-förnyelse i Oskarström

Laholmsbuktens VA AB fortsätter under 2020 och 2021 ombyggnaden av vatten- och avloppsledningar i Oskarström. Aktuella etapper är Lyckogatan och Marbäcksvägen.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse och saneringsplan som fortlöpande görs i områden med äldre avlopps- och dricksvattenledningar. Vid ledningsarbetet läggs separata ledningar för spillvatten och dagvatten. Servisledningar för avlopp- och dricksvatten kommer att förnyas fram till varje fastighets förbindelsepunkt. Till varje fastighet anläggs en dagvattenservis som ska ansluta fastighetens stuprör, rännstensbrunnar samt dränering.

Under tiden som grävning för VA-arbetena och annat arbete genomförs kommer vissa gator att ha begränsad framkomlighet. Vi hoppas att arbetet löper så störningsfritt som möjligt och ber om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.