Dela sidan på sociala medier

VA-förnyelse i Oskarström

Laholmsbuktens VA (LBVA) förnyar vatten- och avloppsledningarna i Oskarström. Arbetet med Etapp 1, som innefattar en del av Vrenninge, är i sitt slutskede och LBVA kommer att slutföra arbetet före sommaren 2024.

Syftet med ombyggnationen och att byta ut äldre ledningar är bland annat att minska förluster i dricksvattennätet och att minska problemet med tillskottsvatten i spillvattennätet. Det är en viktig insatts för LBVA:s miljömålsättning och för vårt uppdrag att leverera hållbara vattentjänster.

Så går arbetet till

LBVA kommer att byta ut eller förnya alla allmänna huvudledningar i gatorna. Nya dricks-, spill- och dagvattenservisledningar kommer att anläggas fram till förbindelsepunkten till respektive fastighet. Innan arbetena påbörjas kommer en entreprenör att besiktiga fastigheterna. Du som fastighetsägare blir kontaktad innan besiktningen utförs.

Eventuella störningar i vattenförsörjningen

I samband med arbetena med dricksvattenledningen kan det under kortare perioder förekomma störningar i vattenförsörjningen och problem med en svag rödbrun missfärgning av vattnet. Missfärgningarna orsakas oftast av järnutfällningar och kan ge problem vid till exempel tvättning och diskning. (Se vad du kan göra om det blir störning, längre ner på sidan.)

Framkomlighet under byggnadstiden

Byggnationen kan tidvis påverka framkomligheten. Under ett antal dagar kan det vara svårt att nå vissa fastigheter med bil. När ledningsarbetet är klart återställs gatorna.

  • Innebär arbetet kostnader för mig som fastighetsägare?

    Ombyggnaden av ledningarna i gatan, fram till förbindelsepunkten bekostas av LBVA. Fastighetsägaren står för utförande och bekostar samtliga arbeten som behöver utföras innanför förbindelsepunkten på den egna fastigheten. För denna typ av arbete krävs inget bygglov.Ett brev skickas ut med utförlig information om vad du som berörd fastighetsägare behöver tänka på.

  • Hur gör jag om det blir störningar i vattenförsörjningen?

    Störningar i form av missfärgning samt luftbubblor kan avhjälpas med en kortare tids spolning i någon av fastighetens kranar. Eventuellt kan det bli aktuellt med tillfälliga vattenledningar ovan mark. Om detta blir nödvändigt kommer fastighetsägaren att bli kontaktad då tillgång kommer att behövas till det utrymme i fastigheten där vattenmätaren finns.