Dela sidan på sociala medier

VA-förnyelse i Söndrum

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) förnya VA-ledningarna i gator i anslutning till Orkestervägen. Arbetet påbörjades under vintern 2023 och har en planerad byggtid fram till årsskiftet 2023/2024.

Dricksvattenledningarna i området är i dåligt skick och har de senaste åren drabbats av ett flertal vattenläckor. Även spill- och dagvattenledningarna har i undersökningar påvisat brister. Därför håller LBVA på att byta ut eller förnya samtliga allmänna huvudledningar i gatorna. Nya dricks-, spill- och dagvattenservisledningar kommer att anläggas fram till förbindelsepunkten. Innan arbetena påbörjas så kommer företaget Abesiktning att besiktiga fastigheterna. Abesiktning kommer att kontakta respektive fastighetsägare innan besiktningen utförs.

Karta

Markeringen i kartan visar området där ledningarna kommer att förnyas.

Begränsad framkomlighet under byggnadstiden

Laholmsbuktens VA ber om överseende med de besvär som kan uppkomma under byggnadstiden med nedsatt framkomlighet till fastigheten och störning i vattenförsörjningen. Under ett antal dagar kan det att vara omöjligt att nå vissa fastigheter med bil. Arbetslaget på plats kommer närmare att meddela när respektive fastighet blir berörd.

När ledningsarbetet är klart återställs gatorna.

  • Om det blir störningar i dricksvattnet

    I samband med arbetena med dricksvattenledningen kan det under kortare perioder förekomma störningar i vattenförsörjningen, samt uppstå problem med en svag rödbrun missfärgning av vattnet. Missfärgningarna orsakas oftast av järnutfällningar och kan ge problem vid till exempel tvätt och disk. Störningar i form av missfärgning samt luftbubblor kan avhjälpas med en kortare tids spolning i någon av fastighetens tappkranar. Eventuellt kan det bli aktuellt med tillfälliga vattenledningar ovan mark. Om detta blir nödvändigt kommer fastighetsägaren att bli kontaktad då tillgång kommer att behövas till det utrymme i fastigheten där vattenmätaren finns.
  • Innebär det kostnader för mig som fastighetsägare?

    Ombyggnaden med ledningarna i gatan och fram till förbindelsepunkten bekostas av LBVA. Fastighetsägaren bekostar samtliga arbeten som eventuellt behöver utföras innanför förbindelsepunkten och på den egna fastigheten. För denna typ av arbete krävs inget bygglov.
  • Vad behöver du som fastighetsägare göra?

    I de fall de privata servisledningarna inne på tomtmark inte lagts om under senare år bör dessa ledningars kondition kontrolleras. Spill- och dagvattenvattenservisen kan vara otäta och drabbade av rotinträngningar, äldre galvaniserade dricksvattenserviser kan vara hårt angripna av rost. Om du som fastighetsägare planerar att byta eller förnya någon av de privata servisledningarna så underlättar det att göra arbetet i samband med eller en kort tid efter att arbetet med de allmänna ledningarna är klart. Detta eftersom förbindelsepunkten är placerad cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen och du som fastighetsägare måste ansluta de privata servisledningarna i denna punkt. Om detta arbete utförs innan återställningen (asfaltering) av gatorna så slipper du som fastighetsägare att bekosta återställning utanför tomtgränsen, vilket kan bli fallet om du väljer att utföra arbetet vid ett annat tillfälle. Arbetslaget på plats kan ge närmare besked om när det är lämpligt att ni utför arbetet.LBVA vill även informera om att dag- och dränvatten inte får tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål. Vidare betyder detta att fastighetens dag- och dränvatten ska vara kopplat till fastighetens dagvattenservis. LBVA rekommenderar alltid pumpning av dränvatten och vill särskilt understryka vikten av att pumpa dränvatten från husgrunder i de fall fastigheten är lågt belägen i förhållande till omgivande gator eller består av byggnation med källare. Detta då dagvattenledningarna vid häftiga regn ibland däms upp till marknivå. På fastighetens dagvattenservis ska det även finnas en rensbrunn med sandfång och vattenlås.