Dela sidan på sociala medier

VA-försörjning Edenberga

Kommunstyrelsen i Laholm ger Laholmsbuktens VA i uppdrag att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän va-anläggning för vattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga.

Bakgrund

VA-frågan i Edenberga har länge varit omdiskuterad. I samhället finns enskild VA-försörjning och i kombination med en tät bebyggelse har detta lett till att bekymmer uppstått med misstänkt avloppspåverkan på de enskilda vattentäkterna. Därtill rinner Edenberga-ån genom samhället, vilken är känslig för påverkan från närsalter och håller
måttlig ekologisk status på grund av detta. En utredning har visat att en förbättrad lösning för va-försörjningen i Edenberga måste genomföras

Se även en karta över det aktuella områdetlänk till annan webbplats.

Tidplan

Under 2017 har LBVA utrett de olika lösningar och föreslagna ledningssträckningar som finns i utredningen från 2014 tillsammans med andra förslag. LBVA har kontaktat Länsstyrelsen för att få deras första besked om eventuella behov/utredningar för arkeologi, riksintresse, naturvård, vattenverksamhet, biotopskydd mm.

Under 2018 har vidare utredningar utförts med fokus på dricksvatten och de möjligheter som finns att försörja Edenberga med dricksvatten från Ränneslöv. Resultaten från dessa utredningar har varit underlag för val av ledningssträcka.


Under 2019 och 2020 planeras att utföra arkeologiska utredningar, ansöka om tillstånd samt utföra detaljprojektering tillsammans med ytterligare utredningar. Tillståndsansökningar har i dagsläget lång handläggningstid hos Lantmäteriet och Länsstyrelsen och därför kan tidplanen dra ut på tiden. Som tidigast under 2021 kommer utbyggnad av överföringsledningen spill- och dricksvatten att påbörjas. Därefter ska spill- och dricksvatten byggas ut inom Edenberga samhälle.

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på vad utredningen visar. Tidplanen här på hemsidan kommer att uppdateras efter hand som vi vet mer.

LBVA kommer att informera er i god tid innan utbyggnaden startar. När utbyggnaden är klar kommer LBVA att anvisa er en förbindelsepunkt och i samband med detta ska ni betala anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften tas ut enligt gällande va-taxa för det år då förbindelsepunkten anvisas. Det är först efter detta som ni har möjlighet att ansluta er till kommunalt dricks- och spillvatten. Om du vill göra en kostnadsberäkning för anslutningsavgift för din fastighet kan du göra det här.