Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om VA-försörjning i Edenberga

Här besvarar vi de vanligaste frågorna som vi får gällande vattenförsörjning i Edenberga.

 • Vad omfattar Kommunstyrelsens (KS) beslut gällande VA-försörjning i Edenberga?

  KS beslutade i september 2016 att påbörja planering för utbyggnad av en allmän va-anläggning för dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga.
 • Kommer anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Gråberg att bli frivillig?

  Det har vi inget svar på förrän utredningen är färdigställd. Först då vet vi om de hushåll som vill ansluta sig får möjlighet till det.
 • Hur tänker LBVA kring klimatavtryck vid utbyggnaden av ledningsnäten?

  LBVA använder sedan många år schaktfri ledningsdragning när det är fördelaktigt. Miljön är en viktig parameter som kan få oss att välja schaktfritt även om det är något dyrare än konventionell schaktning.
 • Får man ansluta på dricksvatten men fortsätta använda sitt eget vatten?

  Man får inte ha någon sammankoppling mellan det kommunala dricksvattnet och sitt eget vatten. Här krävs att man kan visa på att det inte finns någon sammankoppling mellan dessa två dricksvatten.
 • Hur snabbt behöver jag ansluta mig efter att LBVA har gett besked om att anslutning är möjlig?

  LBVA bygger fram ledningarna och tar ut anläggnings- och brukningsavgifter men det är miljökontoret i Laholm som är kravställare för inkoppling av kommunalt spillvatten. Det är miljökontoret som godkänner enskilda avlopp.
 • Bekostar LBVA samtliga kostnader för pumpstationen?

  Pumpstationen bekostas av LBVA. Fastighetsägare bekostar själv schakt och återfyll och inkoppling av pumpstation. Med inkoppling avses framdragning av el samt tillhörande avloppsledningar. Fastighetsägare bekostar även själv el för drift av pump.
 • Vem äger pumpstaionen?

  Pumpstationen ägs av fastighetsägaren dock ej pumpen som driftas av LBVA och ägs av Laholms kommun.
 • Vad kostar anslutning av spillvatten och dricksvatten?

  Laholmsbuktens VA har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän VA-anläggning gällande vattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga. Beslut har ännu inte tagits. Om beslut tas så kommer alla berörda att få information om vad som gäller i god tid.
 • Varför har tomtytan betydelse när det gäller nivån på anslutningsavgift?

  Tomtytan ingår som en avgiftsparameter i va-taxan §5 och §6. Beroende på hur stor tomtyta fastigheten har så varierar också anläggningsavgiften.
 • Hur ser tidplanen ut?

  Under december 2021 planeras arbetet med ledningsrätter att påbörjas och beslut om placering av LTA planeras till januari 2022. Byggstarten är planerad till januari 2023 och anslutningen av abonnenter till juli 2023. Projektet beräknas vara helt slutfört i januari 2024.