Dela sidan på sociala medier

Nytt vattenskyddsområde för skydd av dricksvattnet

För att Halmstad ska kunna växa på ett hållbart sätt och trygga dricksvattentillgången för kommande generationer i framtiden lämnas nu ett förslag till Länsstyrelsen på vattenskyddsområde för en av kommunens viktigaste grundvattentäkter; Prästjorden-Fotstad.

På uppdrag av Laholmsbuktens VA (LBVA) har ÅF tagit fram ett förslag till reviderat skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Avsikten med revideringsarbetet som började 2017 är att skyddet ska överensstämma med dagens lagkrav och riktlinjer. Arbetet har bestått av fältundersökningar och dialoger såväl med kommunala förvaltningar som privata verksamhetsutövare och fastighetsägare inom det berörda området. Inom vattenskyddsområdet finns ett intresse för detaljplaneläggning och exploatering på grund av det strategiska läget nära de viktiga trafiklederna E6 och väg 26.

En av de stora förändringarna jämfört med dagens vattenskyddsområde är att det framtagna förslaget blir något större och nuvarande zonindelningen (primär och sekundär) förändras. Förslaget lämnas nu till Länsstyrelsen som är den myndighet som fattar beslut. Prästjorden-Fotstad är ett av Halmstads viktigaste vattenskyddsområden.

Grundvattnet där försörjer stora delar av Halmstads tätort med dricksvatten. Området är också ett viktigt verksamhetsområde, som när det planerades var tänkt att kunna blir hemvist till flera nya företagsetableringar. Etableringsarbetet har dock tillfälligt pausats i väntan på skyddsområdets omfattning och nya föreskrifter. Att Halmstad ska kunna växa är en prioriterad fråga för Laholmsbuktens VA, men utan dricksvatten kan vi inte växa hållbart. Halmstads kommun behöver tillsammans hitta lösningar där naturresursen vatten (miljövärdena) skyddas samtidigt som kommunen kan utvecklas.

2019-09-06 Prästjorden Fotstad RapportPDF

Bilaga 1 Borrprotokoll PrästjordenPDF

Bilaga 2 Borrprotokoll FotstadPDF

Bilaga 3 SårbarhetskartaPDF

Bilaga 4 Föreslaget vattenskyddsområdePDF

Bilaga 5 Beräkning av transporttiderPDF

Bilaga 6 Sårbarhetsanalys av grundvattenPDF

Bilaga 7 SamrådsredogörelsePDF

Bilaga 8 Bakgrund och motivering till skyddsföreskrifterPDF

Bilaga 9 Utvärdering av pumpning i Fotstad vid idrifttagandet år 1960-1961PDF

Länsstyrelsen fattar beslut

Alla synpunkter som kommit in sammanställs och bifogas den ansökan som sedan lämnas till Länsstyrelsen. Det är den myndighet som fastställer vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter. Innan Länsstyrelsen fattar beslut skickas förslaget på remiss till bland annat andra myndigheter för ytterligare synpunkter.

Här hittar du mer information om vattenskyddsområdelänk till annan webbplats.