Dela sidan på sociala medier

Nytt vattenskyddsområde för skydd av dricksvattnet

För att Halmstad ska kunna växa på ett hållbart sätt och trygga dricksvattentillgången för kommande generationer i framtiden reviderar LBVA vattenskyddsområdet för en av kommunens viktigaste grundvattentäkter; Prästjorden-Fotstad.

2023

Kungörelse av ansökan om reviderat vattenskyddsområde för Prästjorden och Fotstad i Halmstads kommun gjordes av Länsstyrelsen Hallands län den 20 januari.

Mer information finns på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-2022

På uppdrag av Laholmsbuktens VA AB (LBVA) har ÅF tagit fram ett förslag till reviderat skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Handläggningstiden har pågått sedan 2020 och LBVA har fått göra kompletteringar till Länsstyrelsen.

Avsikten med revideringsarbetet som började 2017 är att skyddet ska överensstämma med dagens lagkrav och riktlinjer. Arbetet har bestått av fältundersökningar och dialoger såväl med kommunala förvaltningar som privata verksamhetsutövare och fastighetsägare inom det berörda området. Inom vattenskyddsområdet finns ett intresse för detaljplaneläggning och exploatering på grund av det strategiska läget nära de viktiga trafiklederna E6 och väg 26.

En av de stora förändringarna jämfört med dagens vattenskyddsområde är att det framtagna förslaget blir något större och nuvarande zonindelningen (primär och sekundär) förändras. Förslaget lämnas nu till Länsstyrelsen som är den myndighet som fattar beslut. Prästjorden-Fotstad är ett av Halmstads viktigaste vattenskyddsområden.

Grundvattnet där försörjer stora delar av Halmstads tätort med dricksvatten. Området är också ett viktigt verksamhetsområde, som när det planerades var tänkt att kunna blir hemvist till flera nya företagsetableringar. Etableringsarbetet har dock tillfälligt pausats i väntan på skyddsområdets omfattning och nya föreskrifter. Att Halmstad ska kunna växa är en prioriterad fråga för Laholmsbuktens VA, men utan dricksvatten kan vi inte växa hållbart. Halmstads kommun behöver tillsammans hitta lösningar där naturresursen vatten (miljövärdena) skyddas samtidigt som kommunen kan utvecklas.

2019-09-06 Prästjorden Fotstad Rapport Pdf, 3.9 MB.

2021-10-11 Prästjorden Fotstad Rapport (omarbetad version) Pdf, 2.8 MB.

Bilaga 1 Borrprotokoll Prästjorden Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 2 Borrprotokoll Fotstad Pdf, 767.9 kB.

Bilaga 3 Sårbarhetskarta Pdf, 4.2 MB.

Bilaga 4 Föreslaget vattenskyddsområde Pdf, 2.9 MB.

Bilaga 5 Beräkning av transporttider Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 6 Sårbarhetsanalys av grundvatten Pdf, 118.6 kB.

Bilaga 7 Samrådsredogörelse Pdf, 919.4 kB.

Bilaga 8 Bakgrund och motivering till skyddsföreskrifter Pdf, 61.9 kB.

Bilaga 8 Bakrund och motivering till skyddföreskrifter (omarbetad version 21-10-11) Pdf, 2.8 MB.

Länsstyrelsen fattar beslut

Alla synpunkter som kommit in sammanställs och bifogas den ansökan som sedan lämnas till Länsstyrelsen. Det är den myndighet som fastställer vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter. Innan Länsstyrelsen fattar beslut skickas förslaget på remiss till bland annat andra myndigheter för ytterligare synpunkter.

Här hittar du mer information om vattenskyddsområde Länk till annan webbplats..