Dela sidan på sociala medier

Dålig kontroll på tvättvattnet hos många fordonstvättar

Bilar ska rengöras i biltvättar och inte på gatan. En uppmaning som kommer både från miljö- och hälsoskyddsnämnden och Laholmsbuktens VA. Men hur miljövänliga är fordonstvättarna i Halmstad? Tillsyn av 40 biltvättar i kommunen visar att alla har oljeavskiljare. Men tillsynen visar också att hälften av verksamheterna inte har kontroll på hur mycket kemikalier de släpper ut i det kommunala avloppsnätet.

– Det är positivt att samtliga fordonstvättar som ingick i projektet har oljeavskiljare. Tolv verksamheter har dessutom reningsverk som renar vattnet ytterligare innan det går ut i det kommunala avloppsnätet. Vår förhoppning är att fler fordonstvättar satsar på mer miljöförebyggande åtgärder med målet att bli miljöcertifierade, säger Lars Püss (M), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Någon miljöcertifierad fordonstvätt finns ännu inte i Halmstad. Resultatet av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsprojekt visar bland annat att många verksamhetsutövare inte vet vilken påverkan fordonstvätten har på miljön. Kunskapen om hur oljeavskiljaren fungerar och sköts är relativt bristfällig. Hälften av verksamheterna för inte statistik över antalet tvättar som utförs på anläggningen och har inte kontroll på hur mycket vatten och kemikalier som förbrukas och släpps ut i det kommunala avloppsnätet. 

Olja och metaller

Fordonstvättar påverkar framför allt utsläpp av olja och metaller, till exempel zink och kadmium, till avloppsvattnet. Utsläppen från tvättarna kan variera kraftigt, beroende på vilka kemikalier som används, och hur slam- och oljeavskiljare och andra reningsanläggningar sköts. Föroreningarna, särskilt utsläppen av metaller, påverkar bland annat slamkvaliteten. 

Bra vid tillsynen var att de flesta fordonstvättar har så kallade säkerhetsdatablad, som innehåller produktinformation om de kemikalier som används i tvätten, lättillgängliga för de flesta anställda. En tredjedel av tvättarna förvarade dock kemikalier på ett riskfyllt sätt och bara hälften förvarade absorberingsmedel, som används vid eventuella läckage av kemikalier, lättåtkomligt för de anställda. 

Tvätta på biltvätten

– Även om många fordonstvättar kan arbeta mer med miljöfrämjande åtgärder, är det alltid bättre att tvätta bilen i en fordonstvätt än hemma på gatan. Tvättas bilen på gatan rinner föroreningar helt orenat ner i en dagvattenbrunn och rakt ut i närmaste vattendrag, säger Peter Nofors (S), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av 40 fordonstvättar omfattar tolv större anläggningar, som enligt miljöbalken är anmälningspliktiga till kommunen, och 28 mindre tvättar som inte har anmälningsplikt. Flera av de mindre fordonstvättarna har inte tidigare haft något tillsynsbesök. Tillsynen av fordonsvättar ingår som en del av vattendirektivets åtgärdsprogram.