Dela sidan på sociala medier

Förslag på höjd VA-taxa
i Halmstad och Laholm från 2024

Laholmsbuktens VA föreslår Kommunfullmäktige en höjning av VA-taxan i de båda ägarkommunerna Halmstad och Laholm från 2024. Orsaken är bland annat ökade kostnader i omvärlden samt ett stort investeringsbehov.

Brukningsavgifterna behöver höjas med anledning av allmänna kostnadsökningar och inflation men också för ny kapacitet i dricksvattenförsörjningen, spillvattenhanteringen och i exploateringsområden som krävs för kommunernas samhällsutveckling och tillväxt. Laholmsbuktens VA (LBVA) föreslår kommunfullmäktige i Halmstad en höjning på 30% och kommunfullmäktige i Laholm en höjning på 10%.

- Föreslagen höjning beror på ökade driftkostnader och behov av investeringar. Vi behöver möta ökande kostnader som kopplas till omvärldsläget och allmän prisstegring för kemikalier, underhållsmaterial, reservdelar, transporter med mera. LBVA ska vara ett självförsörjande bolag som inte behöver täcka kostnader med skattemedel som kan användas till andra verksamheter i kommunen. Vår ekonomiska planering följer underliggande behov för drift, förnyelse och utveckling i syfte att kunna leverera hållbara vattentjänster över tid, säger Magnus Jeppesen, styrelseordförande, LBVA.

Sedan flera år har det skett en betydande kostnadsökning för exploatering och utbyggnad av VA-infrastruktur i Halmstad och Laholm. LBVA föreslår därför kommunfullmäktige i Halmstad och Laholm att höja anläggningsavgifterna med 15% i respektive kommun från 2024. Senast anläggningsavgifterna ändrades var årsskiftet 2017/18.

- Självklart ska vi bidra till kommunernas samhällsutbyggnad. Det har skett en avsevärd kostnadsökning för exploateringsentreprenader de senaste åren som vi nu måste ta höjd för. Om vi inte höjer anläggningsavgiften för nya kunder blir kostnaden för exploateringsområden orimligt stor för befintliga kunder, säger Gert Olsson, första vice ordförande, LBVA.

Enligt vattentjänstlagen är fastighetsägare inom verksamhetsområde skyldiga att betala avgifter, både anläggningsavgifter och brukningsavgifter, för de vattentjänster som de har behov av. Laholmsbuktens VA (LBVA) har i uppdrag att föreslå justeringar av VA-taxan i syfte att uppnå kostnadstäckning för kommunens VA-verksamhet.