Dela sidan på sociala medier

Höjda VA-taxor nästa år

Boende i Halmstads och Laholms kommuner kommer att få ökade kostnader från den 1 januari 2017 då va-taxan höjs. Höjningen innebär för ett normalhushåll en månadsökning med 25 kronor i Laholm och 14 kronor i Halmstad. Anledningen till justeringen är stora och nödvändiga kostnader för upprustning och utbyggnad av den kommunala va-systemen.

I veckan beslutade nämnden för Laholmsbuktens VA att föreslå fullmäktige i vardera kommun att justera taxorna från och med 1 januari 2017. Både brukningskostnaderna och anläggningsavgifterna berörs.
– Vi har valt att göra successiva höjningar varje år för att slippa en abrupt och mycket stor höjning. Anledningen är att vi måste möta ett ökat förnyelsebehov och kommunernas önskemål att förse delar av landsbygden med allmän va-försörjning, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA Länk till annan webbplats..

Bakgrund
Höjda va-taxor är inget unikt och trots höjningarna ligger både Halmstad och Laholms VA-taxor under snittet i Sverige Länk till annan webbplats.. Branschorganisationen Svenskt vatten Länk till annan webbplats.som varje år sammanställer taxorna i de olika kommunerna anger att det finns ett stort behov över hela landet att öka intäkterna. Anledningen till detta menar man är att ledningsnätet behöver förnyas och investeringarna öka. Detta samtidigt som miljökraven ökar och anpassningarna till ett förändrat klimat innebär behov av investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

Skillnaderna i landet beror på att va-taxan sätts utifrån självkostnadsprincipen vilket innebär att varje kommun ska bära sina kostnader.  Förutsättningarna i kommunerna är olika och mindre kommuner har i regel högre va-taxa. Det som påverkar kostnaderna för vatten och avlopp i en kommun är läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antal verksamhetsområde och t ex typ av bebyggelse.