Dela sidan på sociala medier

Jakob Granit inledningstalar på konferansen Vatten Avlopp Kretslopp

Jakob Granit Länk till annan webbplats., generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp Länk till annan webbplats. 2019 på Hotel Tylösand utanför Halmstad. Hans föredrag handlar om begreppet Source2Sea, ett synsätt som används för att få helhetsperspektiv på vattenarbetet. Särskilt viktigt är att arbeta strategiskt och långsiktigt med vattenresursfrågorna, inte minst i skenet av de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder.

Vad innebär begreppet Source2Sea?

– Source2Sea, eller Från källa till hav, är ett synsätt för att få
helhetsperspektiv på vattenarbetet. Om vi inte ser hela vägen uppströms i
systemet eller avrinningsområdet kan vi inte förstå helheten och riskerar då att rikta våra åtgärder på fel ställen i systemet. Exempelvis så uppstår de flesta hoten mot vår vattenkvalitet på land och det är därför ofta många gånger billigare att åtgärda dessa utsläpp vid källan än när de förorenar våra sjöar och våra hav.

Finns det någon ny vatten- eller va-relaterad fråga som är särskilt viktig för kommuner och myndigheter att arbeta med de kommande åren?

– I Sverige har vi hög kompetens vad gäller vattenkvalitetsfrågor, men vi har ännu inte utvecklat förmågan att hantera och styra hanteringen av
vattenresurser på ett långsiktigt sätt. Vi kommer behöva tänka mycket mer strategiskt och långsiktigt på vattenresursfrågorna ur ett
avrinningsområdesperspektiv. Detta har de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder visat.

Konferensens tema är Från källa till hav – vatten, växtnäring och föroreningar i ett avrinningsområdesperspektiv. Hur kopplar detta till HaVs verksamhet under 2019 och framåt?

– Vi på HaV arbetar med många olika frågor som direkt berör konferensens tema. Allt från vägledning vad gäller riksintressen för vatten och vattenskyddsområden till hur kommunerna ska arbeta med va-planering och små avlopp för att skydda lokala vattentäkter. Under 2019 har vi en rad olika aktiviteter som har koppling till detta och flera kommer också presenteras av mina medarbetare under årets konferens.