Dela sidan på sociala medier

Jakten på metaller fortsätter

För att uppnå revaqcertifiering Länk till annan webbplats. har Laholmsbuktens VA tagit fram en kvalitetspolicy. Den säger att förvaltningen ska arbeta med ständiga förbättringar av kvaliteten på både inkommande vatten och mottagna externa material till reningsverken. Det kallas aktivt uppströmsarbete och styrs av en handlingsplan som uppdateras årligen.

Handlingsplanen för 2016 säger att det ska ske en minskning i gram per år av nickel, zink och kadmium. Uppströmsarbetets mål är att hitta källor som släpper ut metaller i förhöjda halter. I handlingsplanen har energianläggningar och fordonstvättar valts ut, eftersom det är verksamheter som haft förhöjda utsläpp av just de metallerna.
– Resultatet från inventeringen under första halvåret inom LBVA:s verksamhetsområde blev 18 fordonstvättar som årligen tvättar mer än 5000 bilar eller 1000 andra motordrivna fordon. Fordonstvättarnas egna provtagningar jämfördes med LBVAs riktvärden för utsläpp. Det visade sig att åtta av fordonstvättarna uppfyller riktlinjerna för uppströmsarbetets utvalda metaller, säger miljö- och processingenjör My Olausson.

Krav på ytterligare rening
LBVA:s kvalitetsmål anger att den årliga minskningen av zink till Västra strandens avloppreningsverk ska vara 36kg. Fordonstvättarna som inte uppfyller riktlinjerna står för knappt 10%. Även om det totalt sett utgör det en liten del av metallbelastningen finns det generella beräkningar som visar på att fordonstvättning står för 5-10% av metallbelastningen till kommunala reningsverk. Zink finns bland annat i däck, bromsar och asfalt men kommer även från läckage av galvaniserade och rostskyddade ytor.

Under hösten kommer LBVA arbeta vidare med information till berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare för att minska mängden metaller in till reningsverken. Det görs bland annat genom provtagningar och översyn av oljeavskiljare, vilket kan leda till att krav på ytterligare rening krävs innan spillvattnet släpps vidare till ledningsnätet och reningsverken.
– Det hade varit enkelt för oss att minska metallbelastningen ifall det vore så att en enskild verksamhets utsläpp av processvatten eller dumpning vore orsaken till metallhalterna. När zinkhalten är högre än vad som är tillåtet enligt Revaqs regler bryts det naturliga kretsloppet eftersom det slammet inte får återföras till åkermark, säger My Olausson.