Dela sidan på sociala medier

Laholmsbuktens VA överklagar beslut från Statens Va-nämnd

Laholmsbuktens VA har beslutat sig för att överklaga åtta beslut från Statens Va-nämnd som rör dagvattenutbyggnaden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand i Laholms kommun.

LBVA har i dagsläget cirka fyrtio ärenden som fastighetsägare vill få prövade av Statens Va-nämnd. I åtta av de fyrtio har beslut meddelats, och Va-nämndens beslut har gått LBVA emot. Nu har LBVA valt att överklaga dessa åtta eftersom man inte delar Va-nämndens argumentation.

Statens Va-nämnd skriver i sin bedömning att det i grunden finns ett behov av omhändertagande av dagvatten i en större omfattning. Men nämnden menar ändå att vissa fastighetsägare ska slippa att vara med och betala för utbyggnaden.LBVA anser också att vissa av besluten öppnar för oacceptabla dagvattenlösningar inom upprättat verksamhetsområde. Det vill säga ett område där kommunen har ansvar för avledning av dagvatten.Efter att beslut meddelas har parterna tre veckor på sig att överklaga. Ett överklagat beslut går vidare för bedömning i Mark- och miljööverdomstolen.Fakta: Statens Va-nämndStatens VA-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet.En allmän va-anläggning är en anläggning över vilken kommunen har ett rättsligt inflytande. Anläggningen har tillkommit för att uppfylla kommunens skyldigheter i fråga om vattenförsörjning och avlopp.