Dela sidan på sociala medier

Laholmsbuktens VA söker verksamheter att uppmuntra

Sedan 2012 är slammet som produceras vid Västra Strandens Avloppsreningsverk kvalitetssäkrat genom Revaq. Trots att alla rutiner som krävs har följts har det nu tre år i rad hänt att slampartier inte uppfyllt kravet för att få spridas på jordbruksmark. Och nu söker Laholmsbuktens VA verksamheter att uppmuntra i deras uppströmsarbete.

– Trots att alla rutiner följts har det nu tre år i rad hänt att slampartier inte uppfyllt kravet för att få spridas på jordbruksmark. I år kom det förhöjda värden en månad innan då visade det sig att slampartiet för februari hade dubbelt så höga halter nickel. Om slampartier inte godkänns för spridning på jordbruksmark är alternativet jordtillverkning, förbränning eller deponitäckning, säger Miljö- och processingenjör My Olausson.

Det finns exempel från reningsverk i bl. a Göteborg, Örebro och Laholm som haft liknande situationer. Gemensamt är att det tagit lång tid att hitta källan. I vissa fall har orsaken aldrig hittats, i andra fall har det visat sig vara enstaka större dumpningar, eller att en verksamhet gjort en större årlig rengöring av något inom sin tillverkningsprocess. Än så länge har LBVA följt de rutiner som man ska för att hitta källan till utsläpp uppströms i ledningsnätet, men når ändå inte hela vägen fram. För att kunna leva upp till lagstadgade krav, miljömål och ett hållbarhets- och kretsloppsarbete vill LBVA ha hjälp av verksamheter inom centralt belägna industriområden med att verksamheterna kan fundera på om det är så att det årligen sker ett oavsiktligt utsläpp till avloppsnätet efter exempelvis en större rengöring.
– Det skulle vara trevligt att kunna ge ett symboliskt uppmuntringspris för en utmärkt insats i uppströmsarbetet till den verksamhet som kan förhindra liknade framtida utsläpp. Den som drar den högsta vinsten är ju miljön eftersom kvaliteten på avloppsslammet därmed blir så hög att det kan ingå i det naturliga kretsloppet, säger My Olausson som välkomnar verksamheter att höra sig.

Bakgrund
Under 2014 ringades Larsfrids industriområde in som ett misstänkt källområde för nickel eftersom analyserna bekräftade att där fanns förhöjda halter. Det gjorde att under 2015 togs prover på ett ännu mindre område inom det som pekades ut föregående år. Under 2016 togs också prover, men farhågan fanns att om det bara sker ett större utsläpp av okänd anledning en årligen kan tillfället missas och därmed källan. Ifall det kan förhindras blir resultatet att samtliga slampartier under 2017 klarar revaqcertifieringens krav. Därmed bryts inte hållbarhets- och kretsloppsarbetet med att återföra den ändliga fosforn.

Ett led i uppströmsarbetet under 2015 har varit att samla in kemikalielistor från samtliga B-, C- och U-verksamheter som är anslutna till avloppsledningsnätet inom (LBVA). Ett bättre avloppsvatten in till reningsverken har stor betydelse för den framtida miljöbelastningen i våra sjöar, vattendrag och kustområden. Uppslutningen av den arbetsinsatsen har varit bra och LBVA har säkrat att oönskade ämnen från de verksamheterna inte kommer nå avloppet.