Dela sidan på sociala medier

Mark och miljödomstolen godkänner LBVA:s överklagan

Mark och miljödomstolen godkänner Laholmsbuktens VAs överklagan gällande Skanskas tillståndsansökan för grustäkt och asfaltstillverkning och återvinning.

Skanska har sökt tillstånd för grustäkt och produktion av asfalt i Sperlingsholm. Miljödelegationen i Hallands län gav Skanska tillstånd 2019. Laholmsbuktens VA valde att överklaga beslutet. LBVA hävade att verksamheten utgör en stor risk för dricksvattenförsörjningen och hotar den framtida möjligheten för Halmstad att tillgodose invånarna med dricksvatten.

Mark och miljödomstolen bifaller LBVAs överklagan. Det innebär att Skanska inte har tillstånd för sin fortsatta verksamhet, Skanska har möjlighet att överklaga detta till mark och miljö-överdomstolen.

Domen i sin helhet Pdf, 2.1 MB.

Sammanfattning

Mark- och miljödomstolens ovan redovisade bedömningar innebär sammanfattningsvis att LBVA:s överklagande ska bifallas och MPD:s beslut den 13 mars 2019 (551-8131-17) ska upphävas i dess helhet samt att Skanskas ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska avslås. Även om domstolen nu upphäver MPD:s beslut, bör domstolens beslut om inhibition av den 15 maj 2019 gälla till dess att domen vinner laga kraft.