Dela sidan på sociala medier

Planering inför ny ledning under Nissan

Synpunkter från berörda efterfrågas nu när det gäller den tryckavloppsledning som ska grävas ner i Nissan mellan Picassoparken och Hamngatan i centrala Halmstad.

Laholmsbuktens VA planerar att genomföra arbetet nästa höst/vinter, och kommer därför att lämna in en förnyad anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

I dagarna går ett informationsbrev ut till berörda intressenter för att de ska kunna komma med synpunkter eller frågor innan anmälan till Länsstyrelsen görs.

Den planerade ledningen behövs för att ersätta den befintliga tryckavloppsledningen som sedan 50 år tillbaka ligger under Nissans botten. Vidtas inga åtgärder riskerar den gamla ledningen att springa läck och förorena Nissan med spillvatten. 

Arbetet kommer att utföras som en totalentreprenad och i samband med upphandlingen ställs bland annat krav på att minimera grumligen i Nissan vid arbetena. Arealen för grävningsarbetena kommer att vara begränsad, täta skopor (sk miljöskopor) ska användas och massorna ska hanteras i en tät container.Vid återfyllning ska rena massor användas.

Under de ca fyra veckor som arbetet beräknas pågå så kommer parkeringsplatserna längs Hamngatan att stängas av. Även i Picassoparken så kommer en del av gräsplanen att tas i anspråk för arbetena.