Dela sidan på sociala medier

Tungmetaller spolas fortsatt ner i avlopp

Avloppsvatten med förhöjda halter av nickel och krom fortsätter komma till reningsverket vid Västra stranden i Halmstad. Detta har resulterat i att slampartier innehållande totalt 26 ton fosfor inte har blivit godkända för återföring till jordbruksmark.

- Eftersom värdena har varit underkända för december, februari, mars och maj så visar det på att det inte handlar om något enstaka utsläpp. Det är indikationer på att någon verksamhet hanterar vatten på fel sätt och det måste vi få stopp på, säger Emma Johansson, miljö- & processingenjör på Laholmsbuktens VA AB (LBVA).

Små mängder tungmetaller i avloppet kan ge stort utslag i slammet på reningsverket. Vid reningsverket vid Västra stranden har man uppmätt 120 mg krom/kg torrsubstansslam och nästan 60 mg nickel/kg torrsubstansslam vilket överskrider gränsvärdena. Detta har resulterat i att nästan 3000 ton avvattnat slam, innehållande totalt cirka 26 ton fosfor, inte kan återföras till jordbruksmark.

- Om vi tänker cirkulär ekonomi så är ju detta ett bakslag. Det slam som LBVA inte kan återföra till jordbruksmark ersätts ofta med importerat handelsgödsel från fossila/ändliga källor, säger Emma Johansson.

LBVA har kopplat in miljöförvaltningen och ökat uppströmsprovtagningar på ledningsnätet och på ytterverken för att kunna se varifrån tungmetallerna i avloppsvattnet kommer.