Laholmsbuktens VA

Vattenproduktionen stabil under sommaren men bevattningsförbud kvarstår

2017-08-31

Nivåerna i de grundvattenmagasin som används för kommunal dricksvattenproduktion är fortsatt mycket låga, men tack vare invånarnas, besökarnas, näringslivets och de offentliga verksamheternas minskade konsumtion har vattenförsörjningen kunnat upprätthållas under sommarmånaderna.

Även under den mest intensiva delen av sommaren har vattenproduktionen varit cirka 12 procent lägre än föregående år Länk till annan webbplats.. Just nu är vattenproduktionen 15 procent lägre. Det regn som har kommit har ännu inte inneburit någon påfyllnad av våra grundvattentäkter. Enstaka täkter har återhämtat sig något, men det beror främst på minskat uttag till följd av en minskad vattenproduktion.
– Jag är övertygad om att vi kommer klara den här svåra situationen. Den goda besparingseffekt som uppnåtts är ett resultat av det stora engagemang som boende och företagare visar för frågan och att man tar detta på allvar och verkligen vill bidra, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA (LBVA).

Vattentankstationer och infiltration

LBVA har upprättat två vattentankstationer där företag kan hämta vatten som inte tas ur de kommunala dricksvattentäkterna. I Halmstad finns den vid Örjans vall, och i Laholm är stationen placerad på Altona. Byggandet av ny ledning från Torvsjön till Prästjordens vattentäkt i Halmstad är nu klar och har driftsatts. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. Detta försök i full skala kommer pågå en tid framöver för att ge svar på om det är en lösning som kan etableras permanent. LBVA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm.

Hålla fast vid förändrade beteendet

Rådande bevattningsförbud och begränsning i användningen av kommunalt dricksvatten kommer att kvarstå tills det kan konstateras en faktisk påfyllnad av samtliga eller flertalet av våra vattentäkter. Grundvattennivåmätningar måste först vara högre och grundvattennivåerna acceptabelt stabila för beslut om hävning av förbudet ska kunna ske. Sannolikt kommer nivåerna inte att höjas förrän tidigast till senhösten eller vintern eftersom det är då som grundvattenbildningen normalt sker.
– Det är viktigt att vi håller fast vid vårt förändrade beteende med en mer förnuftig vatten- användning. Vi har fått många goda exempel på vad enskilda gör för att förändra sitt beteende, och inte bara tillfälligt. En smartare vattenanvändning är en förutsättning för att säkerställa en hållbar vattenförsörjning på kort och lång sikt, säger Mattias Leijon.

Sidan uppdaterad: 2017-08-31
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se