Dela sidan på sociala medier

Viktig information till dig som brukar köra bil i centrala Halmstad

Nu förbättrar Halmstads kommun infrastrukturen i centrum. Det kommer tyvärr att ge tillfälliga trafikstörningar. Kartan nedan visar avstängda vägar. Ett körfält är avstängt på Viktoriagatan samt norra delen av Strandgatan. Samtidigt öppnar vi Hamngatan för genomfart igen. Mer information om kollektivtrafik finns på Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats..

Norra delen av Strandgatan avstängd, ett avspärrat körfält på Viktoriagatan samt stopp för biltrafik i järnvägsövergången på Fredsgatan. Det blir konsekvensen när nu förbättringsarbetena för infrastrukturen i östra delarna av centrum går in i ett intensivt skede.

Under denna period uppmanas bilisterna att undvika området. För genomfart genom centrum - välj istället välja Wrangelsleden om möjligt.

För att underlätta infart till centrum, främst till Torggaraget, öppnas ett körfält på Hamngatan för personbilar som kommer från Slottsgatan via Rådhusgatan.

Under vintern och våren 2016 kommer anläggningsarbeten för infrastruktur att pågå, vilket i detta fall inkluderar VA-ledningar, el, tele- och fiberkanalisation.

Den största trafikstörningen kommer att ske nu när ledningarna ska förläggas i Strandgatan och Viktoriagatan. Under tiden begränsas även framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter i korsningen Strandgatan/Viktoriagatan.

Respektera busskörfältet

För att underlätta för kollektivtrafiken under byggtiden är ett av körfälten på Viktoriavägen-Laholmsvägen endast avsett för bussar. Det gäller från korsningen Laholmsvägen- Enslövsvägen i körriktning in mot centrum.  

Från och med måndagen den 25 januari kommer Strandgatan (norr om Viktoriagatan) att vara helt avstängd för bil- och busstrafik. Gatan kommer dock att hållas öppen för transporter till vårdcentralerna på Viktoriagatan via Fredsgatan, med vändplats för av- och påstigning.

Avstängningen av Strandgatan och järnvägsövergången kommer gälla runt en månad. Under denna tid kommer avstängningen på Hamngatan (i höjd med Scandic) upphävas - biltrafik kommer kunna passsera. Detta för att underlätta infarten till bland annat Torggaraget.

Busstrafiken kommer att påverkas i och med att ut- och infart från Österskans inte blir möjlig via Strandgatan. Bussarna kommer istället att köra Fredsgatan.

Järnvägsövergång avstängd för biltrafik

På grund av den belastning som sker i korsningen Stationsgatan-Fredsgatan så kommer det enbart vara tillåtet för bussar att passera över järnvägen.

Mer information om hur busstrafiken påverkas finns hos Hallandstrafiken.

Arbetsområdets utbredning i Viktoriagatan kommer att innebära att endast ett körfält kommer att vara öppet för biltrafik västerut. Trottoaren på den norra delen av gatan kommer att ha ett cirka två meter brett stråk för gångtrafikanter. Cyklister kommer att hänvisas till andra vägar.

Arbetets framfart innebär ofrånkomligen störningar, men ambitionen är att dessa ska minimeras. Full tillgänglighet till fastigheter, portar och butiker ska i möjligaste mån upprätthållas, i vissa perioder kommer tillgängligheten att vara begränsad.

Utöver detta kommer vattenavstängningar kommer att vara nödvändiga. De kommer att planeras så att dessa blir så korta som möjligt och de förläggs på tider som orsakar minsta möjliga störning.