Dela sidan på sociala medier

Västra strandens avloppsreningsverk

Västra strandens avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Halmstads tätort och mindre, närliggande orter som Trönninge, Eldsberga, Påarp-Laxvik och Gullbranna i söder samt Görvik-Sandhamn, Frösakull och Tylösand i väster. Skedala, Holm och Kvibille ingår också i detta område.

Foto: Mikael Malmborg

Drygt 70 000 personer är anslutna hit, och dessutom ett flertal yrkesmässiga verksamheter. Det obehandlade avloppsvattnet grovrensas först mekaniskt via galler. Det så kallade gallerrenset transporteras till en förbränningsanläggning. Tyngre partiklar som sand och grus avskiljs i ett sandfång. Sanden tvättas för att sedan återanvändas som utfyllnadsmaterial. Fett avskiljs också i sandfånget, och det transporteras till en förbränningsanläggning.
 
Det mekaniskt renade vattnet leds vidare till det biologiska steget, med såväl kväverening som fosforavskiljning samt nedbrytning av organiskt material.  Det biologiskt renade vattnet leds vidare till den kemiska reningen, som utgörs av flotationsbassänger. Den kemiska reningen är i full drift endast om den biologiska fosforavskiljningen inte uppnått önskad avskiljning. Avslutningsvis leds vattnet genom ett dammsystem, där en viss ytterligare rening sker, vidare till mätstation innan det leds ut i Nissan.
 
Vid Västra strandens avloppsreningsverk tar vi också emot slam från alla kommunens övriga reningsverk och dessutom från privata anläggningar (till exempel trekammarbrunnar). Detta slam behandlas tillsammans med slammet från Västra Strandens reningsverk i rötkammare.

1. Inloppspumpstation, 2. Rensgaller, 3. Försedimentering, 4. Biologisk rening, 5. Kemisk rening, 6. Högflödesrening, 7. Slambehandling, 8. Polerdammar, 9. Utlopp via kulvert till Nissan, A. Huvudbygg-nad, B. Norra grinden och C. Södra grinden