Dela sidan på sociala medier

Kan jag som fastighetsägare överklaga beslut om verksamhetsområde eller slippa ansluta fastigheten?

I ett modernt samhälle skapar vi gemensamt infrastruktur för vatten och avlopp som är en förutsättning för att samhället ska fungera – att vi ska få tillgång till dricksvatten och vårt spill- och dagvatten omhändertaget. Vi är alla med och skapar behov av infrastrukturen och vi är då gemensamt ansvariga att betala för densamma. Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga, enligt vad som är skäligt och rättvist.

Dagvattensystemet utmed kusten är under utbyggnad och berörda fastigheter kommer att debiteras en anläggningsavgift.

Enligt 24 § vattentjänstlagen ska en fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten:

  • finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,
  • och med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en  vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Inom ett utbyggt bostadsområde är det troligen svårt för en enskild fastighetsägare att visa att man på egen hand löser vatten- och avloppsfrågor bättre än genom att ansluta sig till den allmänna va-anläggningen.

Om du som fastighetsägare som önskar en prövning av Laholmsbuktens VA:s hantering och bedömning av va-frågorna ska du vända dig till:

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
Box 1070 462 28 Vänersborg

Telefon 0521-27 02 00
E-post: mmd.vanersborg@dom.se