Dela sidan på sociala medier

Varför byggs dagvatten- och dräneringssystemet ut?

Laholmsbuktens VA bygger ut dagvattensystemet av följande skäl:

  • Där dagvattnet inte är utbyggt kan spillvattenledningarna vid stora nederbördsmängder få höga flöden, och har tidvis varit överbelastade. Det har i sin tur medfört att spillvatten bräddats, det vill säga att det orenade vatten som inte får plats i systemet rinner över och förorenar havet. Att många fastighetsägare anser att dagvattenproblematiken är överdriven har troligen sin grund i att avrinnande dagvatten hamnar i spillvattenledningen. Det finns ett dagvattenproblem, men detta problem har så att säga gömts i spillvattenledningen.
  • I flera områden har kraftiga regn orsakat problem med uppdämning i spillvattenledningar med källaröversvämningar som följd.
  • Tidigare lösningar för dagvattenhantering i området, främst stenkistor, har medfört stora belastningar på spillvattenledningen och tidvis orsakat bräddning.
  • Översvämningar/marköversvämningar i lokala lågzonen.