Dela sidan på sociala medier

Varför har dagvatten blivit ett problem?

Enligt Laholmsbuktens VA:s bedömning, finns det ett antal orsaker till de successivt försämrade dagvattenförhållandena längs kusten:

  • Den tidigare bebyggelsen skedde på gammal jordbruksmark. Markavvattning utgjorde inte något problem.
  • Många områden har tidigare varit utpräglade fritidshusområde med stora tomter och små byggnader. I takt med att områden har omvandlats till permanentboende med mindre tomter, större byggnader, mer hårdgjord yta och så vidare, har problemen ökat. Vatten som tidigare kunde infiltreras i marken eller försvinna via öppna diken har nu ingenstans att ta vägen.
  • Pågående klimatförändringar påverkar regnmängder och regnens intensitet. Den nettonederbörd som finns tillgänglig för avrinning eller grundvattenbildning bedöms ha ökat med storleksordningen 50 % från 1950-talet fram till idag.
  • Klimatprognoserna pekar på större regnmängder och allt intensivare regntillfällen även i framtiden. Till detta kommer att stigande havsnivå ger försämrade avledningsmöjligheter.

Klimatförändringar med allt större nederbördsmängder samt intensivare regn har medfört ökade problem med avledning av yt- och dagvatten samt höjda grundvattennivåer. Lokal statistik visar att nederbörden ökat kraftigt under många år. Dessa problem är inte unika för Laholm och Halmstad. Problemen tas upp i den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU2007:60) där man konstaterar: "Antalet dagar med kraftig nederbörd ökar under vinter, vår och höst i större delen av landet. Ser man till de intensivaste regnen är det fråga om betydande ökningar. Avrinningen ökar i större delen av landet, mest i väster".