Dela sidan på sociala medier

Vem bär kostnaderna för dagvattenledningar

Kostnader för att införa en ny nyttighet i form av utbyggd dagvattenhantering bekostas av de enskilda fastighetsägarna genom en av fullmäktige fastställd anläggningsavgift. Anläggningsavgiften för dagvatten är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att anlägga dagvattenledningar, diken mm. Därtill kommer en årlig avgift för drift av dagvattensystemet.

Fram till nuvarande ombyggnad av va-systemet har berörda fastigheter i kustområdet inte omfattats av den del av den allmänna va-anläggningen som avser dagvattenhantering. Vid utbyggnad av va-ledningar i området på 1960-talet anlades endast ledningar för dricksvatten respektive spillvatten. Spillvattenledningarna i området är dimensionerade för det avloppsvatten som uppkommer vid vattenanvändning i hushållet, det vill säga vatten från toaletter, badrum, kök och tvättstugor. Berörda fastigheter har alltså inte haft tillgång till utbyggd dagvattenhantering och ej heller betalat för detta vid den ursprungliga utbyggnaden.

Utmärkande för avledning av dagvatten är att avrinningen från ett område måste ses i sin helhet. Även om en enskild fastighet inte har problem, påverkar det vatten som avrinner från fastigheten andra fastigheter och närmiljön i området.