Dela sidan på sociala medier

LBVA kommer att uppnå det nya gränsvärdet för PFAS i dricksvattnet senast 2026

När det gäller PFAS 21 uppnår LBVA det nya gränsvärdet på 100 nanogram per liter dricksvatten i båda Halmstad och Laholm redan idag.

I Laholms kommun ligger även värdet för PFAS 4 långt under det nya gränsvärdet. I Halmstad är värdet för PFAS 4 i dagsläget något högre än det nya gränsvärdet på 4 nanogram inom ett par områden (se tabell nedan).

LBVA har en plan och arbetar intensivt med att analysera mest lämplig teknik för avskiljning av PFAS

LBVA arbetar med en omfattande utredning i samarbete med Halmstads kommun för att hitta den bästa möjliga tekniken och säkerställa en säker och hållbar dricksvattenförsörjning i staden. Utredningen består av flera delar där vi både utreder vilka föroreningskällor som kan finnas och vilka åtgärder som ska genomföras före 2026.

Vilka åtgärder genomför LBVA?

Under 2022 och 2023 har LBVA pilotprojekt (testanläggningar) för avskiljning av PFAS från dricksvattnet bedrivits på Byaledets och Mickedalas vattenverk. I filmen beskrivs hur projektet utfördes.

LBVA utvärderar nu projektet med hjälp av en expert för att vi ska kunna installera den bästa möjliga tekniken så fort som möjligt. Den nya tekniken ska enligt plan driftsättas senast under sommaren 2025 men vi jobbar intensivt med att kunna göra det snarast. Planen ser för nuvarande ut så här:

 • Just nu utvärderar vi pilotprojektet som genomfördes 2022-2023 med hjälp av en extern expert. Beslut ska tas om installation av bästa möjlig teknik inom kort.
 • Om LBVA ska köpa in en ny teknik för avskiljning av PFAS så krävs sedan en upphandling.
 • Byggstarten planeras i så fall till våren 2025 och driftsättning utförs under hösten 2025, i god tid innan Livsmedelverket kräver åtgärd.

LBVA tar även vattenprover på råvattnet i alla vattentäkter, det vill säga det obehandlade grundvatten som inte har gått igenom några reningssteg. Detta görs för att vi vill säkerställa eventuella PFAS-källor så att vi kan planera för installation av ny teknik.

Varför nytt gränsvärde?

Det nya gränsvärdet har tagits fram efter inrådan av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA), som menar att de nya nivåerna inte ska innebära negativa hälsoeffekter. Dessa värden gäller vid den punkt i en fastighet där dricksvattnet tappas ur en kran som normalt används för dricksvatten. Det nya gränsvärdet gäller både för kranvatten och förpackat vatten (flaskvatten) som kan köpas i butik.

Varifrån kommer PFAS?

PFAS-ämnen är tillåtna att produceras och säljas i Sverige. Det vanligaste är att PFAS läcker ut i miljön från platser där man förvarar avfall samt från flygplatser och brandövningsplatser där exempelvis Försvarsmakten eller Räddningstjänsten använder brandskum med PFAS.

Varför hamnar PFAS dricksvattnet?

PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i naturen och sprids lätt i vatten men även via andra livsmedel. Sjöar och vattendrag och även grundvatten i marken som ligger i områden där det finns eller har funnits ett utsläpp kan bli förorenade av PFAS.

Hur mycket PFAS finns det i dricksvattnet?

I Halmstad och Laholm har ett antal provpunkter valts ut där provtagning av kranvatten sker tre gånger per år. Dessa provtillfällen är spridda över året. Resultatet av de senaste provtagningarna ser du nedan. LBVA:s arbete kontrolleras löpande av tillsynsmyndighet som ser till att lagstiftningen följs.

Provpunkt

Senaste provtagning

PFAS4 ng/l

PFAS11 ng/l

PFAS21 ng/l

Halmstad Söndrum

2023-11-29

6,2

7,4

8

 

2023-07-12

8,3

9,4

10


2023-04-26*

-

-

-

 

2022-07-27

7

8,2

8,8


2022-05-09

5,7

6,5

7,1


2022-04-25

5,5

6,5

7,1


2022-01-05

7

8,2

8,8

Halmstad centrum

2024-01-16

10

12

13

 

2023-09-25

7,9

9,8

11

 

2023-06-20

12

15

16

 

2023-01-16

11

14

15


2022-06-30

10,9

13

-


2022-02-24

19
2021-08-31

11Halmstad öster

2023-11-29

0,94

0,94

0,94

 

2023-07-18

1,3

1,3

1,3

 

2023-01-26

1,7

1,7

1,7


2022-08-24

1,1

1,1

1,1


2022-05-13

2,9

2,9

2,9


2022-01-19

<5Veinge

2023-11-22

<0,2

<0,2

<0,2

 

2023-04-25

<0,2

<0,2

<0,2

 

2022-08-19

<0,2

<0,2

<0,2


2022-04-25

<0,2

<0,2

<0,2


2021-08-31

<5
2021-04-16

<5Laholm centrum

2023-09-19

<0,2

<0,2

<0,2

 

2023-04-26

<0,2

<0,2

<0,2

 

2022-08-19

<0,2

<0,2

<0,2


2022-05-02

<0,2

<0,2

<0,2


2021-08-31

<5
2021-04-15

<5* detta prov togs felaktigt vid Tylöbäck istället för den ordinarie provpunkten vid Söndrums industriområde och redovisas därför inte.

Frågor och svar

 • Hur ser LBVA:s process ut för att minska PFAS i dricksvatten?

  Vi har upphandlat en konsult som är expert på PFAS och som under resten av år 2024 ska utvärdera vårt pilotprojekt. Därefter ska beslut tas om vilken lösning LBVA ska använda, på vilka vattenverk den ska installeras och i vilken omfattning den ska användas. Vi jobbar intensivt för att hitta den bästa tekniken för att minska PFAS i dricksvattnet så fort som möjligt.
 • Hur ofta görs mätningar gällande PFAS i dricksvattnet i Halmstad?

  Vid provpunkterna, där vi analyserar PFAS, görs provtagning tre gånger per år. Provtagningarna är spridda över året.
 • Hur vet jag varifrån jag får mitt vatten?

  Dricksvattnet i Halmstad kommer från 15 vattenverk. Dricksvattnet blandas i både vattenledningarna och i reservoarerna. Därför kan vi inte svara på varifrån exakt som du får ditt vatten. Alla mätningar av PFAS som görs vid våra provpunkter presenteras i en tabell på hemsidan.
 • Vilka åtgärder måste vidtas om gränsvärdet överskrids 2026?

  Att åtgärda PFAS-halter i dricksvatten kan ta tid då reningen behöver anpassas efter:
  • det aktuella vattenverkets situation
  • råvattnets beskaffenhet
  • sammansättningen av PFAS-ämnen.
  Efsas riskvärdering visar att exponeringen för PFAS inte innebär några akuta hälsorisker i de halter som vanligtvis förekommer i dricksvatten.Livsmedelsverket anser därför att det i normalfallet inte är nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder, exempelvis nödvattenförsörjning, om gränsvärdet överskrids. Dricksvattnet kan användas utan inskränkning under den tid det tar att utreda och åtgärda problemet. Däremot kan det i enskilda fall finnas dricksvatten med ovanligt höga PFAS-nivåer.Under övergångsperioden till 1 januari 2026 kan gränsvärdena för PFAS användas som riktvärden för när åtgärder behöver vidtas. Om en verksamhetsutövare exempelvis undersöker halten PFAS i sitt dricksvatten, kan det kommande gränsvärdet för PFAS 4 användas som en rekommendation för när dricksvattnet ska anses vara hälsosamt och rent.
 • Varför togs vattenverket Mickedala ur drift i oktober 2023?

  På grund av att PFAS-halterna är höga i Mickedalas råvatten och kolet behöver bytas ofta innan det blir mättat av PFAS. Det är en försiktighetsåtgärd.
 • Vilken som är den högsta pfas-värdet ng/l som har uppmätts i Halmstad och var har den har uppmätts?

  Den högsta halten i dricksvatten hos användare, uppmättes den 1 juli 2019 vid provpunkten Actic simhallsbadet. Halten var då 25 ng/l PFAS 11. I PFAS 11 ingår det 11 st PFAS-ämnen, se mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om PFAS och nuvarande åtgärdsgräns samt kommande gränsvärden.
 • Vad är ng/l (nanogram per liter)?

  Nanogram är en SI-enhet Länk till annan webbplats. som motsvarar 10−9 gram Länk till annan webbplats., alltså ett miljarddels Länk till annan webbplats. gram. Så 4 ng/l betyder 4 miljarddels gram per liter vätska.
 • Vad gör jag om jag har eget vatten?

  För boende med enskilt vatten nära brandövningsplatsen vid Nyårsåsen rekommenderas att man tar kontakt med Försvarsinspektören för hälsa och miljö representant vid försvarsmakten för provtagning av vattnet. Försvarsinspektören för hälsa och miljö utövar tillsyn på Försvarsmakten så att de följer lagar och andra föreskrifter som gäller bland annat livsmedel och miljö- och hälsoskydd.Försvarsinspektören för hälsa och miljö Länk till annan webbplats. 
 • Var börjar de kommunala dricksvattenproducenternas ansvar?

  Det börjar vid framställningen av dricksvatten i det kommunala vattenverket. Vattenverken är skyldiga att bedriva en omfattande kontroll av kvaliteten på dricksvattnet.

Frågor och svar om PFAS i vattentäkter