Dela sidan på sociala medier

Vilka åtgärder måste vidtas om gränsvärdet överskrids 2026?

Att åtgärda PFAS-halter i dricksvatten kan ta tid då reningen behöver anpassas efter:

  • det aktuella vattenverkets situation
  • råvattnets beskaffenhet
  • sammansättningen av PFAS-ämnen.

Efsas riskvärdering visar att exponeringen för PFAS inte innebär några akuta hälsorisker i de halter som vanligtvis förekommer i dricksvatten.

Livsmedelsverket anser därför att det i normalfallet inte är nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder, exempelvis nödvattenförsörjning, om gränsvärdet överskrids. Dricksvattnet kan användas utan inskränkning under den tid det tar att utreda och åtgärda problemet. Däremot kan det i enskilda fall finnas dricksvatten med ovanligt höga PFAS-nivåer.

Under övergångsperioden till 1 januari 2026 kan gränsvärdena för PFAS användas som riktvärden för när åtgärder behöver vidtas. Om en verksamhetsutövare exempelvis undersöker halten PFAS i sitt dricksvatten, kan det kommande gränsvärdet för PFAS 4 användas som en rekommendation för när dricksvattnet ska anses vara hälsosamt och rent.