Dela sidan på sociala medier

PFAS - flamskyddsmedel i dricksvattnet från vattenverk i centrala Halmstad

Små mängder flamskyddsmedel har tidigare hittats i grundvattnet vid Mickedala vattenverk. Halmstads kommun poängterar att halterna är så låga att det inte är någon fara att dricka det kommunala dricksvattnet.

Kemikalierna går under samlingsnamnet PFAS och har bland annat använts i brandsläckningsskum. Föroreningarna kommer med stor sannolikhet från brandövningsplatsen på försvaretsområde.

2012 konstaterades föroreningar av PFAS i grundvattnet vid Mickedala vattenverk i Halmstads kommun. Dricksvattnet är påverkat med låga halter av ämnet. Kolfilter som renar dricksvattnet finns sedan många år installerat på vattenverket och Laholmsbuktens VA gör regelbundna kontroller för att mäta att vattnet håller sig under åtgärdsgränsen som Livsmedelsverket rekommenderar, innan det når konsumenterna.

Det bedöms inte vara någon hälsorisk att dricka vattnet. Laholmsbuktens VA har har en kontinuelig dialog med Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Spår av PFAS har även hittats i Söndrum och Byaledet, men halterna är låga. Laholmsbuktens VA bevakar regelbundet halterna i råvattnet och utgående dricksvatten. I Laholms kommun finns inga vattentäkter som har uppmätt PFAS i råvatten eller dricksvatten.

PFAS-kemikalierna kommer med största sannolikhet från användningen av brandskum vid branövningsplatsen inne på försvarets område. Enligt miljöbalken är det förorenaren som är ansvarig och det är försvaret som bedrivet övningsverksamheten.

Försvarsinspektören för miljö och hälsalänk till annan webbplats

Livsmedelverkets sida om PFASlänk till annan webbplats

Frågor och svar

 • Vem är ansvarig för att PFAS - kemikalierna läckt ut?

  PFAS-kemikalierna kommer med största sannolikhet från användningen av brandskum vid branövningsplatsen inne på försvarets område. Enligt miljöbalken är det förorenaren som är ansvarig och det är försvaret som bedrivet övningsverksamheten.Försvarsinspektören för miljö och hälsalänk till annan webbplats
 • Hur höga är halterna i Mickedalas vattenverk?

  Mätningar visar att halterna ligger på cirka 200 nanogram/liter i råvattnet vid Mickedalas vattenverk. Laholmsbukten VA kontrollerar vattnet fyra gånger per år och byter ut kolfiltret vid behov. Laholmsbuktens VA följer Livsmedelsverkets rekommendationer för halter av PFAS i dricksvattnet. När det är nytt kol i filtret är utgående halter nära 0 nanogram/liter. Vi byter kol när utgående halt når cirka 100 nanogram/liter. Miljöförvaltningen i Halmstad är tillsynsmyndighet och Laholmsbuktens VA har tät dialog med dem.Livsmedelverkets sida om PFASlänk till annan webbplats
 • Vilka får vatten från vattenverket?

  Mickedalas vattenverk producerar fem procent av Halmstads dricksvatten, och vattnet når främst de boende i närområdet. Det är totalt 18 vattenverk som levererar dricksvatten till det central dricksvattennätet i Halmstad. De är mest sannolikt att det vatten som produceras vid Mickedalas vattenverk blandas ut med vatten från de övriga vattenverken.
 • Vad gör jag om jag har eget vatten?

  För boende med enskilt vatten nära brandövningsplatsen vid Nyårsåsen rekommenderas att man tar kontakt med Försvarsinspektören för hälsa och miljö representant vid försvarsmakten för provtagning av vattnet. Försvarsinspektören för hälsa och miljö utövar tillsyn på Försvarsmakten så att de följer lagar och andra föreskrifter som gäller bland annat livsmedel och miljö- och hälsoskydd.Försvarsinspektören för hälsa och miljölänk till annan webbplats 
 • Varför nämner livsmedelsverket Halmstad som en kommun med höga halter av PFAS?

  Vid försvarsmaktens övningsområde har man hittat höga halter PFAS i marken. Det betyder dock inte att halterna i vattnet är höga. Låga halter kemikalier har upptäckts. Kolfilter har installerats i vattenverket för att dricksvattnet inte ska utgöra någon hälsofara och regelbundna provtagningar utförs.
 • Vem är ansvarig för att återställa förorenad mark och vatten?

  Enligt 10 kap 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren, exempelvis staten som bedrivit verksamheten vid flygflottiljerna, som ska avhjälpa och betala för föroreningsskadorna.
 • Vem är ansvarig för att övervaka förekomsten av PFAS i vattenmiljöerna och i dricksvattentäkter?

  Enligt 7 kap 1 § i Sveriges vattenförvaltningsförordning är de statliga vattenmyndigheterna ansvariga för att övervaka förekomsten av dessa ämnen.
 • Var börjar de kommunala dricksvattenproducenternas ansvar?

  Det börjar vid framställningen av dricksvatten i det kommunala vattenverket. Vattenverken är skyldiga att bedriva en omfattande kontroll av kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vem ansvarar för myndighetskontrollen av framställningen av dricksvatten?

  De kommunala miljönämnderna är ansvariga för att kontrollera att vattenverken uppfyller lagar och myndighetskrav.
 • Kan man bli sjuk?

  Enligt Livsmedelsverket ger perfluorerade alkylsyror inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen. Att dricka vatten med höga halter under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.
 • Hur har dessa farliga kemikalier hamnat i dricksvattentäkter?

  Kemikalierna finns bl.a. i brandskum som använts vid brandövningsplatser vid statliga flygflottiljer. Därifrån har kemikalierna läckt ut i miljön och så småningom hamnat i vissa dricksvattentäkter.Vattentäkter, både ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan bli förorenade av PFAS. Samma sak gäller platser där räddningstjänsten släckt bränder med skum som innehåller PFAS.Hösten 2013 upptäcktes mycket höga halter av PFAS dricksvattnet i en grundvattentäkt i Kallinge, Ronneby kommun. Livsmedelsverket genomförde därför under 2014 en kartläggning bland Sveriges kommuner för att se i vilken utsträckning dricksvattenanläggningarnas råvatten var förorenade av PFAS. Kartläggningen visade att cirka 3,4 miljoner svenskar har kommunalt dricksvatten som är påverkat av PFAS.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3