Dela sidan på sociala medier

Perfluorerade ämnen i centrala Halmstad

Delar av Galgbergets vattentäkt är förorenad av perfluorerade ämnen (PFAS). Detta har resulterat i att ett par av brunnarna innehåller PFAS i olika halt. Högst halt uppmätt är vid Mickedala vattenverk. Produktionsbrunnarna där innehåller PFAS mellan 120-400 ng/l (nanogram per liter). I Mickedala vattenverk finns ett kolfilter installerat som renar vattnet.

Perfluorerade ämnen används bland annat i impregnering av papper och textilier, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. PFAS är det samlingsnamn som används för alla perfluorerade ämnen, varav PFOS är ett av dem.

Områden som får vatten från Galgbergstäkten

De vattenverk som tar grundvatten från Galgberget levererar dricksvatten främst till centrala Halmstad. Mickedalas vattenverk producerar cirka fem procent av centrala Halmstads dricksvatten. När dricksvattnet lämnar vattenverket blandas det med dricksvatten från övriga vattenverk. Det finns totalt 18 vattenverk som levererar dricksvatten till dricksvattennätet som centrala Halmstad får sitt vatten ifrån.

Laholmsbuktens VA för att kontrollera halten av PFAS i dricksvattnet

På Mickedala vattenverk finns ett kolfilter installerat. När vattnet rinner genom filtret fastnar PFAS-ämnena i kolet. Efter en tid blir kolet fullt av PFAS och då byts det ut. Det gamla kolet skickas till förbränning för att PFAS-ämnena ska förstöras.

Vi har en kontinuerlig dialog med Miljöförvaltningen, som är vår tillsynsmyndighet. De granskar och godkänner att våra rutiner och vår provtagning är i enlighet med lagstiftningen; statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Vi tar regelbundet prover både på grundvatten och på det färdiga dricksvattnet. Dels för att få reda på om halterna av PFAS ökar någonstans och dels för att kunna avgöra när kolet i Mickedalas filter behöver bytas.

Vi arbetar för att kunna utveckla våra vattenverk och för att kunna hantera förändringar både i Galgbergstäkten och eventuella skärpta lagkrav.

Gränsvärden

Enligt SLVFS 2001:30 finns inga gränsvärden för PFAS, däremot finns det åtgärdsgränser sedan mars 2014. Laholmsbuktens VA strävar efter att ligga under den lägsta åtgärdsgränsen.

Ni kan läsa mer om PFAS och åtgärdsgränser, hälsorisker med mera på Livsmedelsverkets hemsida:

Försvarsinspektören för miljö och hälsalänk till annan webbplats

Livsmedelverkets sida om PFASlänk till annan webbplats

Frågor och svar

 • Vad är ng/l (nanogram per liter)?

  Nanogram är en SI-enhetlänk till annan webbplats som motsvarar 10−9 gramlänk till annan webbplats, alltså ett miljarddelslänk till annan webbplats gram. Så 90 ng/l betyder 90 miljarddels gram per liter vätska.
 • Vem är ansvarig för att PFAS - kemikalierna läckt ut?

  PFAS-kemikalierna kommer med största sannolikhet från användningen av brandskum vid branövningsplatsen inne på försvarets område. Enligt miljöbalken är det förorenaren som är ansvarig och det är försvaret som bedrivet övningsverksamheten.Försvarsinspektören för miljö och hälsalänk till annan webbplats
 • Vad gör jag om jag har eget vatten?

  För boende med enskilt vatten nära brandövningsplatsen vid Nyårsåsen rekommenderas att man tar kontakt med Försvarsinspektören för hälsa och miljö representant vid försvarsmakten för provtagning av vattnet. Försvarsinspektören för hälsa och miljö utövar tillsyn på Försvarsmakten så att de följer lagar och andra föreskrifter som gäller bland annat livsmedel och miljö- och hälsoskydd.Försvarsinspektören för hälsa och miljölänk till annan webbplats 
 • Vem är ansvarig för att återställa förorenad mark och vatten?

  Enligt 10 kap 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren, exempelvis staten som bedrivit verksamheten vid flygflottiljerna, som ska avhjälpa och betala för föroreningsskadorna.
 • Vem är ansvarig för att övervaka förekomsten av PFAS i vattenmiljöerna och i dricksvattentäkter?

  Enligt 7 kap 1 § i Sveriges vattenförvaltningsförordning är de statliga vattenmyndigheterna ansvariga för att övervaka förekomsten av dessa ämnen.
 • Var börjar de kommunala dricksvattenproducenternas ansvar?

  Det börjar vid framställningen av dricksvatten i det kommunala vattenverket. Vattenverken är skyldiga att bedriva en omfattande kontroll av kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vem ansvarar för myndighetskontrollen av framställningen av dricksvatten?

  De kommunala miljönämnderna är ansvariga för att kontrollera att vattenverken uppfyller lagar och myndighetskrav.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2