Dela sidan på sociala medier

Avgifter för vatten och avlopp 2024

VA-taxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs av respektive kommuns fullmäktige, och den ser olika ut i Halmstad Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. och Laholm.

Taxor bestäms i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Mindre kommuner har ofta något högre VA-taxor vilket beror just på att förutsättningarna i respektive kommun också påverkar kostnaderna för VA. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel på faktorer som påverkar kostnaderna.

Laholmsbuktens VA:s kostnader är till drygt 80% fasta kostnader som inte påverkas av dricksvattenförbrukning eller spillvattenmängd. När tjänstemännen på LBVA räknar fram taxorna så utgår vi från att avgifterna ska täcka produktions- och distributionskostnader, reningskostnad för både vatten och spillvatten, kapital- och underhållskostnader av ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer. Även planering, abonnentregister och debitering ingår i kostnaderna.

Inte skattemedel

Kommunernas VA-verksamhet betalas inte med skattemedel, utan finansieras av abonnenterna. Vatten- och avloppstaxan ska täcka kostnader för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften bekostar utbyggnaden av ledningsnätet till din fastighet. Avgiften ska dels täcka kostnaden för själva arbetet vid tomtgränsen, dels en del av kostnaderna för utbyggnad av avloppsreningsverk, vattenverk, huvudledningar m.m.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiften är den avgift du betalar för att använda vattnet och avloppet i din bostad. Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av vatten- och avloppsanläggningarna.

Obebyggd tomt

Har du en obebyggd tomt och har betalat anslutningsavgift för vatten och avlopp så måste du också betala del av din brukningsavgift. Det beror på att du har rätten att koppla på dig på ledningsnätet, som är framdraget till din tomt. Då ingår du som kund i VA-kollektivet där alla betalar sin del för till exempel underhåll av ledningsnätet.