Dela sidan på sociala medier

Vattensmart på LBVA och i kommunerna

 • Så arbetar LBVA långsiktigt

  Vattenläckor
  Det är normalt att ett vattenledningsnät läcker. Halmstad och Laholm har cirka 15 % läckage vilket innefattar läckage på ledningsnätet och på fastighetsägarens sida. Denna siffra är under rikssnittet. Systemet är trycksatt eftersom det annars finns risk för inläckage. Ledningsnätet är väldigt långt och även små läckor ger stora volymer i ett trycksatt system, beroende på material där ledningarna ligger är det olika svårt att upptäcka läckor.
  Vi arbetar kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 eller e-posta oss via direkt@halmstad.se.
  Havsvatten
  Just nu ser vi inte avsaltningsanläggning som ett alternativ. Att använda havsvatten till dricksvatten kräver stora mängder energi och en anläggning skulle behöva vara mycket stor. Det bedöms inte vara en hållbar eller ekonomisk lösning på lång sikt för vårt område.
  Renat avloppsvatten
  Att använda renat avloppsvatten är en möjlighet vi tittar på, men att använda det till dricksvatten är inte problemfritt. Avloppsvattnet innehåller bland annat näringsämnen också bakterier, virus och läkemedelsrester. LBVA arbetar med att ta fram förslag till reningsutrustning som kan göra avloppsvattnet användbart.
  Konstgjord grundvattenbildning
  LBVA jobbar med så kallad konstgjord infiltration. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. LBVA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm. Vatten från Torvsjön infiltreras till Prästjordens vattentäkt sedan sensommaren 2017.
  Omfördelning av vattentäkter
  LBVA ser även på möjligheten att omfördela uttagen i våra vattentäkter, mer på sommaren och mindre på vintern. För detta krävs ändring av tillstånd.

  Bibehålla ytvatten och ökad behandling av råvatten
  LBVA driver ett även ett arbete med syfte att bromsa upp och bibehålla ytvatten för att öka grundvattenbildningen inom vår största vattentäkt, Sennans vattentäkt. LBVA driver pilotförsök för ökad behandling av råvattnet vid Skottorps vattenverk för att utöka produktionskapaciteten av dricksvatten.

  Ledning Simlångsdalen-Halmstad
  LBVA genomför ledningsdragning för att koppla samman Simlångsdalen med Halmstads centralort. Detta medför möjligheten att föra dricksvatten åt bägge håll.

  Samhällsbyggnadsprocessen
  I Halmstad och Laholms samhällsbyggnadsprocesser har vi stort fokus på att göra dagvatten till en resurs och att kunna återanvända renat avloppsvatten.

  Framtida vattenförsörjning
  Halmstad och Laholm växer vilket innebär att kommunerna behöver minska sitt beroende av grundvatten. Det finns heller inga större grundvattentillgångar kvar att utnyttja i våra kommuner. Istället måste vi återigen börja använda ytvattenresurser i större skala. Ex. så används redan vatten från Lagan och Nissan till vattentankstationerna och en rapport föreslår Halmstad och Laholm föreslås hämta vatten från Bolmen. Arbetet har inneburit mer detaljerade utredningar som kommer att utgöra beslutsunderlag. Förhoppningen är att politiska beslut om inriktning kan fattas under 2019.

  Utbyggnad av dricksvattensystem
  Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga dricksvattensystem som ska hantera korta perioder av extrem dricksvattenanvändning. Det är inte heller tekniskt eller miljömässigt försvarbart eftersom ledningsnäten bli så stora att omsättningen av vatten under större delen av året skulle bli så låg att kvalieteten försämras avsevärt.
  Vattentankstationer
  Vi tillhandahåller tre stycken tankstationer som inte belastar de kommunala grundvattenmagasinen. Detta vatten kan både företag och privatpersoner använda till exempelvis poolfyllning, bevattning och fasad- och taktvätt.
  Vattenmätare
  Vi sätter automatiskt avläsningsbara vattenmätare när vi byter dem och vid nybyggnation. Se nedan bild.
 • LBVA:s reningsverk

  • Rengöringen av bassängerna på Västra strandens avloppsreningsverk sker med renat avloppsvatten.
  • Fontänen på Västra strandens reningsverk använder vatten från utgående ledning.
  • På Ängstorps och Hedhusets avloppsreningsverk har man genom att minska spolningen på avvattningsmaskinerna nästan halverat förbrukningen på slamhanteringen.
  • På Hishults och Knäreds reningsverk har man minskat spolningen på gallerna och slutat spola bassängerna.
  • LBVA har minimerat spolning i pumpstationer och liknande.
 • Hushåll

  Servicekontoret i Laholm har rutiner för att minska vattenförbrukningen i alla kök. Det har påbörjats av spridning av dessa rutiner till övriga verksamheter. Läs mer om vattenmedvetna kockar i förskoleköklänk till annan webbplats

  Även servicekontorets måltidservice i Halmstad jobbar vattensmart:
  • Storstädar med så lite vatten som det går
  • Använder sedan 2017 diskverktyg till samtliga kokgrytor där det är möjligt som sparar vatten vid rengöring
  • Är sparsamma med vatten i samband med fönsterputsning
  • Har vattenbesparande städrutiner i köken och väljer att behovsstäda golv, bänkar och utrymmen
  • Blåser rent maskinerna till grönyteskötsel istället för att spola rent dem
  • Har satt igång en långsiktig utbyteskampanj där man byter ut kranar mot snålspolande i köken
  • Vaktmästare ska prioritera arbetet med att laga droppande kranar
  • Mäter vattenförbrukningen i ett antal kök för att komma fram till hur mycket enbart köken gör av med.
  • Stänger av vattenmunstycken som spolar rent disken i diskinlämningar i skolan.
  • Jobbar aktivt för att ta hand om rent spillvatten och använda detta till exempelvis rengöring
 • Släckning av brand

  Räddningstjänsten i Halmstad samlar regnvatten och använder till fyllning av brandfordon efter övning samt larm.
 • Tvätt av fordon, lokaler

  Räddningstjänsten i Halmstad samlar upp regnvatten på BAS och använder det till:
  • Tvätt av fordon med fördelen att regnvattnet inte innehåller kalk på samma sätt som dricksvattnet, vilket medför mindre påverkan på bilarnas glasytor
  • Tvätt av vagnhallsgolv samt fyllning i skurmaskin
  Vid nya etableringar i Laholm för näringslivsenheten dialog med verksamheterna om arbete med långsiktig hållbarhet, där vattenanvändning är en del.
 • Parker, fotbollsplaner och fontäner

  • Örjans Vall i Halmstad bevattnas med vatten från Nissan.
  • Det är inte tillåtet att använda dricksvatten för att bevattna Halmstads kommuns fotbollsplaner, oavsett om det råder bevattningsförbud eller ej. Detta innebär att teknik- och fritidsförvaltningen, med undantag för ett fåtal borror och brunnar, endast använder sig av vatten från Nissan. Samtidigt jobbar förvaltningen med långsiktiga åtgärder för att samtliga anläggningar ska bli självförsörjande på vatten.
  • ”Europa och tjuren” på Stora torg i Halmstads parker och planteringar fylls med vatten från Nissanlänk till annan webbplats och från brunnar som inte är kopplade till dricksvattnet för bevattning.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3