Dela sidan på sociala medier

Vattensmart på LBVA

 • Hushåll

  Servicekontoret i Laholm har rutiner för att minska vattenförbrukningen i alla kök. Det har påbörjats av spridning av dessa rutiner till övriga verksamheter.

  Även servicekontorets måltidservice i Halmstad jobbar vattensmart:
  • Storstädar med så lite vatten som det går
  • Använder sedan 2017 diskverktyg till samtliga kokgrytor där det är möjligt som sparar vatten vid rengöring
  • Är sparsamma med vatten i samband med fönsterputsning
  • Har vattenbesparande städrutiner i köken och väljer att behovsstäda golv, bänkar och utrymmen
  • Blåser rent maskinerna till grönyteskötsel istället för att spola rent dem
  • Har satt igång en långsiktig utbyteskampanj där man byter ut kranar mot snålspolande i köken
  • Vaktmästare ska prioritera arbetet med att laga droppande kranar
  • Mäter vattenförbrukningen i ett antal kök för att komma fram till hur mycket enbart köken gör av med.
  • Stänger av vattenmunstycken som spolar rent disken i diskinlämningar i skolan.
  • Jobbar aktivt för att ta hand om rent spillvatten och använda detta till exempelvis rengöring
 • Släckning av brand

  Räddningstjänsten i Halmstad samlar regnvatten och använder till fyllning av brandfordon efter övning samt larm.
 • Tvätt av fordon, lokaler

  Räddningstjänsten i Halmstad samlar upp regnvatten på BAS och använder det till:
  • Tvätt av fordon med fördelen att regnvattnet inte innehåller kalk på samma sätt som dricksvattnet, vilket medför mindre påverkan på bilarnas glasytor
  • Tvätt av vagnhallsgolv samt fyllning i skurmaskin
  Vid nya etableringar i Laholm för näringslivsenheten dialog med verksamheterna om arbete med långsiktig hållbarhet, där vattenanvändning är en del.
 • Parker, fotbollsplaner och fontäner

  • Laholms kommun har åtta konstverk med fontäner där sex stycken redan haft slutna system. Fontänerna Årstiderna och Staffan Stalledr äng har dricksvattnet runnit ut i avloppet. Men nu är det beslutat att fontänerna ska få slutna system, så att vattnet återanvänds.
  • Örjans Vall i Halmstad bevattnas med vatten från Nissan.
  • Det är inte tillåtet att använda dricksvatten för att bevattna Halmstads kommuns fotbollsplaner, oavsett om det råder bevattningsförbud eller ej. Detta innebär att teknik- och fritidsförvaltningen, med undantag för ett fåtal borror och brunnar, endast använder sig av vatten från Nissan. Samtidigt jobbar förvaltningen med långsiktiga åtgärder för att samtliga anläggningar ska bli självförsörjande på vatten.
  • ”Europa och tjuren” på Stora torg i Halmstads parker och planteringar fylls med vatten från Nissan Länk till annan webbplats. och från brunnar som inte är kopplade till dricksvattnet för bevattning.
 • Så arbetar LBVA vattensmart

  Vattenråd  
  LBVA har ett vattenråd som jobbar med riskvärdering av dricksvattenläget.
  Bättre mätning av LBVA:s egna vattenförbrukningen
  Alla LBVA:s servicebilar är försedda med vattenmätare som används när vatten tas från brandposter. Ett exempel är vid spolning av nya dricksvattenledningar, ett arbete som görs för att säkerställa att renheten i de nya ledningarna uppfyller Livsmedelsverkets krav innan de kopplas in på det övriga ledningsnätet. Uppgifterna från vattenmätarna sammanställs varje månad och bidrar därmed till att LBVA får bättre kontroll på den interna dricksvattenförbrukningen.
  Minimering av dricksvattenanvändning
  LBVA installerade förra året en polymerberedare på avloppsreningsverket vid Västra stranden i syfte att minimera dricksvattenanvändningen. Ett mekaniskt filter för spolning med renat avloppsvatten har färdigställts och nu är två tredjedelar av dricksvattnet som tidigare förbrukades i verksamheten ersatt med återanvänt vatten. Målsättningen är att 100% av det vatten som används i verksamheten ska vara återanvänt vatten.
  Under hösten 2019 färdigställdes en ny grundvattenbrunn på Västra strandens avloppsreningsverk. Brunnen ska främst användas för en del av verkets kemikalieberedning där vattnet ändå behöver ha en hyfsat bra kvalitet. När kemikalieberedningen är i drift förväntas besparingen bli omkring 65 m3/dygn.
  Vattenläckor
  LBVA har arbetat aktivt för att hitta läckor på dricksvattenledningarna som är svåra att upptäcka. Arbetet har gett ett mycket bra resultat. Det är normalt att ett vattenledningsnät läcker. Halmstad och Laholm har cirka 15 % läckage vilket innefattar läckage på ledningsnätet och på fastighetsägarens sida. Denna siffra är under rikssnittet.
  Systemet är trycksatt eftersom det annars finns risk för inläckage. Ledningsnätet är väldigt långt och även små läckor ger stora volymer i ett trycksatt system, beroende på material där ledningarna ligger är det olika svårt att upptäcka läckor. Vi arbetar kontinuerligt med ledningsförnyelse.Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 eller e-posta oss via direkt@halmstad.se.Ledning Simlångsdalen-Halmstad
  LBVA genomför ledningsdragning för att koppla samman Simlångsdalen med Halmstads centralort. Detta medför möjligheten att föra dricksvatten åt bägge håll.

  Samhällsbyggnadsprocessen
  I Halmstad och Laholms samhällsbyggnadsprocesser har vi stort fokus på att göra dagvatten till en resurs och att kunna återanvända renat avloppsvatten.
  Framtida vattenförsörjning
  Halmstad och Laholm växer vilket innebär att kommunerna behöver minska sitt beroende av grundvatten. Det finns heller inga större grundvattentillgångar kvar att utnyttja i våra kommuner. Istället måste vi återigen börja använda ytvattenresurser i större skala. Ex. så används redan vatten från Lagan och Nissan till vattentankstationerna och en rapport föreslår Halmstad och Laholm föreslås hämta vatten från Bolmen. Arbetet har inneburit mer detaljerade utredningar som kommer att utgöra beslutsunderlag. Inom ramen för den framtida vattenförsörjningen är området kring Brunskog intressant.

  Vattentankstationer
  Vi tillhandahåller tre stycken tankstationer som inte belastar de kommunala grundvattenmagasinen. Detta vatten kan både företag och privatpersoner använda till exempelvis poolfyllning, bevattning och fasad- och taktvätt.
  Vattenmätare
  Vi sätter automatiskt avläsningsbara vattenmätare när vi byter dem och vid nybyggnation.
  Pågående projekt Konstgjord grundvattenbildning: LBVA jobbar med så kallad konstgjord infiltration. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. LBVA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm. Vatten från Torvsjön infiltreras till Prästjordens vattentäkt sedan sensommaren 2017.Bibehålla ytvatten och ökad behandling av råvatten: LBVA driver ett även ett arbete med syfte att bromsa upp och bibehålla ytvatten för att öka grundvattenbildningen inom vår största vattentäkt, Sennans vattentäkt. LBVA driver pilotförsök för ökad behandling av råvattnet vid Skottorps vattenverk för att utöka produktionskapaciteten av dricksvatten.