Dela sidan på sociala medier

Så arbetar LBVA vattensmart

Vattenråd 
LBVA har vattenråd som jobbar med riskvärdering av dricksvattenläget.

Bättre mätning av LBVA:s egna vattenförbrukningen
Alla LBVA:s servicebilar har under våren och sommaren försetts med vattenmätare som används när vatten tas från brandposter. Ett exempel är vid spolning av nya dricksvattenledningar, ett arbete som görs för att säkerställa att renheten i de nya ledningarna uppfyller Livsmedelsverkets krav innan de kopplas in på det övriga ledningsnätet. Uppgifterna från vattenmätarna sammanställs varje månad och bidrar därmed till att LBVA får bättre kontroll på den interna dricksvattenförbrukningen.

Eget tekniskt vatten på Västra strandens avloppsreningsverk
Under hösten 2019 färdigställdes en ny grundvattenbrunn på Västra strandens avloppsreningsverk. Brunnen ska främst användas för en del av verkets kemikalieberedning där vattnet ändå behöver ha en hyfsat bra kvalitet. När kemikalieberedningen är i drift förväntas besparingen bli omkring 65 m3/dygn.

Vattensmart på reningsverken
Rengöringen av bassängerna på Västra strandens avloppsreningsverk sker med renat avloppsvatten. Fontänen på Västra strandens reningsverk använder vatten från utgående ledning. På Ängstorps avloppsreningsverk har man genom att minska spolningen på avvattningsmaskinerna nästan halverat förbrukningen på slamhanteringen. På Hishults och Knäreds reningsverk har man minskat spolningen på gallerna och slutat spola bassängerna. LBVA har minimerat spolning i pumpstationer och liknande

Vattenläckor
LBVA har arbetat aktivt för att hitta läckor på dricksvattenledningarna som är svåra att upptäcka. Arbetet har gett ett mycket bra resultat. Det är normalt att ett vattenledningsnät läcker. Halmstad och Laholm har cirka 15 % läckage vilket innefattar läckage på ledningsnätet och på fastighetsägarens sida. Denna siffra är under rikssnittet.

Systemet är trycksatt eftersom det annars finns risk för inläckage. Ledningsnätet är väldigt långt och även små läckor ger stora volymer i ett trycksatt system, beroende på material där ledningarna ligger är det olika svårt att upptäcka läckor. Vi arbetar kontinuerligt med ledningsförnyelse.

Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 eller e-posta oss via direkt@halmstad.se.

Renat avloppsvatten
Att använda renat avloppsvatten är en möjlighet vi tittar på, men att använda det till dricksvatten är inte problemfritt. Avloppsvattnet innehåller bland annat näringsämnen också bakterier, virus och läkemedelsrester. LBVA arbetar med att ta fram förslag till reningsutrustning som kan göra avloppsvattnet användbart.

Konstgjord grundvattenbildning
LBVA jobbar med så kallad konstgjord infiltration. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. LBVA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm. Vatten från Torvsjön infiltreras till Prästjordens vattentäkt sedan sensommaren 2017.

Omfördelning av vattentäkter
LBVA ser även på möjligheten att omfördela uttagen i våra vattentäkter, mer på sommaren och mindre på vintern. För detta krävs ändring av tillstånd.

Bibehålla ytvatten och ökad behandling av råvatten
LBVA driver ett även ett arbete med syfte att bromsa upp och bibehålla ytvatten för att öka grundvattenbildningen inom vår största vattentäkt, Sennans vattentäkt. LBVA driver pilotförsök för ökad behandling av råvattnet vid Skottorps vattenverk för att utöka produktionskapaciteten av dricksvatten.

Ledning Simlångsdalen-Halmstad
LBVA genomför ledningsdragning för att koppla samman Simlångsdalen med Halmstads centralort. Detta medför möjligheten att föra dricksvatten åt bägge håll.

Samhällsbyggnadsprocessen
I Halmstad och Laholms samhällsbyggnadsprocesser har vi stort fokus på att göra dagvatten till en resurs och att kunna återanvända renat avloppsvatten.

Framtida vattenförsörjning
Halmstad och Laholm växer vilket innebär att kommunerna behöver minska sitt beroende av grundvatten. Det finns heller inga större grundvattentillgångar kvar att utnyttja i våra kommuner. Istället måste vi återigen börja använda ytvattenresurser i större skala. Ex. så används redan vatten från Lagan och Nissan till vattentankstationerna och en rapport föreslår Halmstad och Laholm föreslås hämta vatten från Bolmen. Arbetet har inneburit mer detaljerade utredningar som kommer att utgöra beslutsunderlag. Inom ramen för den framtida vattenförsörjningen är området kring Brunskog intressant.

Vattentankstationer
Vi tillhandahåller tre stycken tankstationer som inte belastar de kommunala grundvattenmagasinen. Detta vatten kan både företag och privatpersoner använda till exempelvis poolfyllning, bevattning och fasad- och taktvätt.

Vattenmätare
Vi sätter automatiskt avläsningsbara vattenmätare när vi byter dem och vid nybyggnation. Se nedan bild.

LBVA sätter automatiskt avläsningsbara vattenmätare när dessa byts och vid nybyggnation.