Dela sidan på sociala medier

Ombyggnad Ängstorp

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har tillstånd enligt Miljöbalken att utöka verksamheten vid Ängstorps avloppsreningsverk. Konsekvenserna av utbyggnaden bedöms som små.

- Veolia Water Technologies AB vann upphandlingen och blir entreprenör för ombyggnaden av Ängstorps reningsverk. Detaljprojektering har snart genomförts och man går nu in i ett byggskede. Vi beräknar att byggnation pågår under hela 2018 med ett färdigställande slutet 2017 början 2018 säger Michael Carlsson, teknisk koordinator på LBVA.

Bakgrund

Det finns idag tre större reningsverk i Laholms kommun; Ängstorp, Veinge och Hedhuset i Skummeslöv. Avsikten är att kunna avveckla Veinge och Hedhuset, och pumpa allt vatten vidare till Ängstorp för rening.

Ängstorps reningsverk omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, biologisk
och kemisk behandling. Dessutom finns anläggningar för slambehandling.
Utsläppet av renat avloppsvatten från Ängstorp till Lagan är
tillståndsprövat. Till Ängstorps reningsverk är idag 9500 personer
anslutna. Dessutom omhändertas både visst industrivatten och lakvatten från
Ahla-deponin. Reningsverket är rikligt dimensionerat, och har en långt större
kapacitet.

När vatten börjar överföras från Veinge och Hedhuset kommer i nuläget som mest 33 000 personer att vara anslutna till Ängstorp. Därför krävs vissa om och
tillbyggnader av reningsverket. Det rör sig om en ny intagsdel samt en ombyggnad av det biologiska reningssteget och slambehandlingen. Utbyggnaden är en del av ett positivt miljöarbete, som ger Laholm möjlighet att växa.

Utsläppen av renat vatten till Lagan kommer att öka, samtidigt som utsläppen
från Hedhuset och Veinge helt upphör. Den totala förändringen av utsläpp, lukt
och buller från anläggningen tros bli marginell, och bedömningen är att den
knappt blir märkbar. Dock kan antalet transporter till och från Ängstorp komma
att öka något.

Tillstånd

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har under sommaren 2014 gett tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ängstorps avloppsreningsanläggning i Laholms kommun. Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av 50 000 personekvivalenter, motsvarande ca 3500 kg BOD7/dygn. Tillståndet omfattar också överföring av orenat avloppsvatten från den nya pumpstationen vid Hedhusets avloppsreningsanläggning i Skummeslöv och från den nya pumpstationen vid Veinge avloppsreningsanläggning.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3