Dela sidan på sociala medier

Ombyggnad Ängstorp

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har tillstånd enligt Miljöbalken att utöka verksamheten vid Ängstorps avloppsreningsverk. Konsekvenserna av utbyggnaden bedöms som små.

Veolia Water Technologies AB vann upphandlingen och är entreprenör för
ombyggnaden av Ängstorps reningsverk. Detaljprojektering som har varit
omfattande har nu genomförts och man är i ett intensivt byggskede. Tillhörande mark entreprenader såsom hus och ledningsförläggning går in i sitt slut skeende. Biosteget är färdigställt med tillhörande mellansedimentering och kemsteg. Intrimning av maskininstallationen
pågår på ovanstående.

Byggnation beräknas pågår under hela 2018, med ett beräknat färdigställande under 2019. En försening har uppstått på grund av omfattande projektering av inloppsstationen samt anläggningen av slamsilos anläggningen.

Bakgrund

Det finns idag tre större reningsverk i Laholms kommun; Ängstorp, Veinge och Hedhuset i Skummeslöv. Avsikten är att kunna avveckla Veinge och Hedhuset, och pumpa allt vatten vidare till Ängstorp för rening.

Ängstorps reningsverk omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Dessutom finns anläggningar för slambehandling. Utsläppet av renat avloppsvatten från Ängstorp till Lagan är tillståndsprövat. Till Ängstorps reningsverk är idag 9500 personer
anslutna. Dessutom omhändertas både visst industrivatten och lakvatten från Ahla-deponin. Reningsverket är rikligt dimensionerat, och har en långt större kapacitet.

När vatten börjar överföras från Veinge och Hedhuset kommer i nuläget som mest 33 000 personer att vara anslutna till Ängstorp. Därför krävs vissa om och tillbyggnader av reningsverket. Det rör sig om en ny intagsdel samt en ombyggnad av det biologiska reningssteget och slambehandlingen. Utbyggnaden är en del av ett positivt miljöarbete, som ger Laholm möjlighet att växa.

Utsläppen av renat vatten till Lagan kommer att öka, samtidigt som utsläppen från Hedhuset och Veinge helt upphör. Den totala förändringen av utsläpp, lukt och buller från anläggningen tros bli marginell, och bedömningen är att den knappt blir märkbar. Dock kan antalet transporter till och från Ängstorp komma att öka något.

Tillstånd

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har under sommaren 2014 gett tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ängstorps avloppsreningsanläggning i Laholms kommun. Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av 50 000 personekvivalenter, motsvarande ca 3500 kg BOD7/dygn. Tillståndet omfattar också överföring av orenat avloppsvatten från den nya pumpstationen vid Hedhusets avloppsreningsanläggning i Skummeslöv och från den nya pumpstationen vid Veinge avloppsreningsanläggning.

En skiss över området. 1. Ny intagsdel med pumpstation och silgaller. 2. Nya slamsilos för rötat och avvattnat slam. 3. Ombyggnad av kemsteg med nya slamskrapor. 4. Ombyggnad av rötkammare med ny omrörning, samt nytt gaslager. 5. Optimering av biosteg genom ny instrumentering och syresättnings utrustning. 6. Rivning av gamla intagsdelen.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3