Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om dricksvattensituationen

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som kommit om dricksvattensituationen i Halmstads och Laholms kommuner.

 

 • Varför införs bevattningsförbud?

  När bevattningsförbud införs beror det vanligen på att efterfrågan på kommunalt dricksvatten ökar så kraftigt under en period att det blir svårt att produktionsmässigt möta denna efterfrågan. Men bevattningsförbudet hänger samman med tillgången på grundvatten. Bevattningsförbud är inget nytt och vi har haft de fyra av de fem senaste åren, men det allmänna engagemanget har ökat väsentligt, på ett mycket positivt sätt, med start 2017.

  Men innan ett bevattningsförbud införs, vill ju först och främst att invånarna ska hörsamma oss och göra egna vattensmarta val. Innan läget blir kritiskt, så att vi inte hamnar där. Men märker vi att ett bevattningsförbud är tvunget att införa, så måste vi ju införa det. Dricksvatten är ju främst till för mat, dryck och hygien. Inte trädgårdsbestyr.

  Att införa ett bevattningsförbud på kommunalt dricksvatten innebär enkelt uttryckt att du inte får använda vattenslang. Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.
 • Finns det planer på en avsaltningsanläggning?

  Just nu ser vi inte avsaltningsanläggning som ett alternativ. Att använda saltvatten till dricksvatten kräver stora mängder energi och en anläggning skulle behöva vara mycket stor. Det bedöms inte vara en hållbar eller ekonomisk lösning på lång sikt för vårt område.
 • Hur jobbar LBVA med att återinföra renat avloppsvatten?

  Att använda renat avloppsvatten är en möjlighet vi tittar på, men att använda det till dricksvatten är inte problemfritt. Avloppsvattnet innehåller bland annat näringsämnen oxå bakterier, virus och läkemedelsrester. LBVA arbetar med att ta fram förslag till reningsutrustning som kan göra avloppsvattnet användbart.
 • Vad har ni för krav på företag och industrier för att spara vatten?

  Företag och industrier har samma krav som alla andra kunder. Flertalet av våra företagskunder arbetar aktivt med att minska sin dricksvattenanvändning och har ett tydligt hållbarhetsfokus. Våra industrier och företag är viktiga kunder och behöver också dricksvatten till sina personal och process. Vi har många livsmedelsföretag som är viktiga för livsmedelsförsörjningen i Sverige.
 • Så mäter vi grundvattennivåerna

  Vattnet inom Laholmsbuktens VA är ett grundvatten som tas ur 24 vattentäkter i halmstad och Laholm. Samtliga är grundvattentäkter. En grundvattentäkt är ofta i en isälvsavlagring som kan lagra mycket vatten då det finns mycket hålrum mellan stenarna.

  Den karta över grundvattenniåverna som SGU (Statens Geologiska Undersökninglänk till annan webbplats) publicerar är en förenklad bild av grundvattenläget i Sverige. SGU gör datamodeller som får in värden från ett hundratal mätare i hela Sverige. I Halland finns det två mätningar. Laholmsbuktens VA mäter grundvattennivåerna med högre noggrannhet. Som exempel: I en av våra större täkter mäter vi grundvattennivån i tio grundvattenrör två gånger per dygn och då får vi en mycket högre upplösning på mätvärden än SGU.ext
 • Vad kan man som privatperson/företag göra?

  • Vi måste alla börja använda annat vatten än dricksvatten för olika ändamål och återanvända vattnet mer. Här hittar du tips på hur du agerar vattensmartlänk till annan webbplats och bidrar till en hållbar framtid.
  • Du kan också hjälpa oss genom att meddela om du har lägre tryck i dina ledningar. Det lägre trycket kan bero på flera orsaker, men kan vara ett tecken på en vattenläcka. Givetvis vill vi gärna att du hör av diglänk till annan webbplats om du ser vatten som trycker upp i gator, slänter eller grönområden.
  • Man kan som företagare använda sig av de vattentankstationerlänk till annan webbplats som inte belastar det kommunala grundvattenmagasinen. Detta fungerar bra till poolfyllning och ex. tvätt av fasader.
  • LBVA uppmanar byggherrar att använda sig av teknik/lösning som inte kräver dricksvatten alls eller betydligt mindre förbrukning av dricksvatten för att härda den färdiggjutna plattan.
   
 • Läcker ledningssystemet?

  Det är normalt att ett vattenledningsnät läcker. Det stämmer att Halmstad och Laholm har cirka 15% läckage vilket innefattar läckage på ledningsnätet och på fastighetsägarens sida. En siffra som är under rikssnittet.  Systemet är trycksatt eftersom det annars finns risk för inläckage. Ledningsnätet är väldigt långt och även små läckor ger stora volymer i ett trycksatt system, beroende på material där ledningarna ligger är det olika svårt att upptäcka läckor.

  Vi arbetar kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 eller e-posta oss via direkt@halmstad.se
 • Vad görs det för lång- och kortsiktiga åtgärder för att säkra tillgången till dricksvatten?

  • LBVA jobbar med så kallad konstgjord infiltration. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. LBVA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm. Vatten från Torvsjön infiltreras till Prästjordens vattentäkt sedan sensommaren 2017.
  • LBVA ser även på möjligheten att omfördela uttagen i våra vattentäkter, mer på sommaren och mindre på vintern. För detta krävs ändring av tillstånd.
  • LBVA driver ett även ett arbete med syfte att bromsa upp och bibehålla ytvatten för att öka grundvattenbildningen inom vår största vattentäkt, Sennans vattentäkt.
  • LBVA driver pilotförsök för ökad behandling av råvattnet vid Skottorps vattenverk för att utöka produktionskapaciteten av dricksvatten.
  • LBVA genomför ledningsdragning för att koppla samman Simlångsdalen med Halmstads centralort. Detta medför möjligheten att föra dricksvatten åt bägge håll.
  • I Halmstad och Laholms samhällsbyggnadsprocesser har vi stort fokus på att göra dagvatten till en resurs och att kunna återanvända renat avloppsvatten.
  • Framtida vattenförsörjning - Halmstad och Laholm växer vilket innebär att kommunerna behöver minska sitt beroende av grundvatten. Det finns heller inga större grundvattentillgångar kvar att utnyttja i våra kommuner. Istället måste vi återigen börja använda ytvattenresurser i större skala. Ex. så används redan vatten från Lagan och Nissan  till vattentankstationerna och en rapport föreslår Halmstad och Laholm föreslås hämta vatten från Bolmen. Arbetet har inneburit mer detaljerade utredningar som kommer att utgöra beslutsunderlag. Förhoppningen är att politiska beslut om inriktning kan fattas under 2019.
  • Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga dricksvattensystem som ska hantera korta perioder av extrem dricksvattenanvändning. Det är inte heller tekniskt eller miljömässigt försvarbart eftersom ledningsnäten bli så stora att omsättningen av vatten under större delen av året skulle bli så låg att kvalieteten försämras avsevärt.
  • Laga läckor - alla ledningssystem läcker tyvärr och vi jobbar fortlöpande med att hitta och laga läckor på vattenledningsnätet.
  • Vattentankstationer - vi tillhandahåller tre stycken tankstationer som inte belastar de kommunala grundvattenmagasinen. Detta vatten kan både företag och privatpersoner använda till exempelvis poolfyllning, bevattning och fasad- och taktvätt.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3