Dela sidan på sociala medier

Utbyggnad av Busörs avloppsreningsverk

LBVA har fått tillstånd av Länsstyrelsen att bygga ut och modernisera Busörs avloppsreningsverk. Arbetet påbörjades i januari 2024 och beräknas slutföras under hösten 2026.

Busörs reningsverk är drygt 50 år och är i behov av en modernisering och utbyggnad för att kunna ta hand om framtida behov på ett mer hållbart sätt. Byggnadsarbetet har nu påbörjats vilket kan medföra buller och ökade transporter i närområdet på dagtid under en period.

Syfte och mål med moderniseringen

Området kring Busör är ett attraktivt område att vistas och bo i. Befolkningen här ökar, speciellt under sommaren vilket medför att även trycket på reningsverket ökar. LBVA behöver planera för en befolkningsökning för lång tid framåt. Vi ska ta hand om det behov som finns i syfte att leverera hållbara vattentjänster.

Förutom att bassängerna på reningsverket byggs om så kommer vi även att installera kolfilter i ventilationssystemen som ska reducera lukt. Vi har identifierat energibesparande åtgärder som ska införas i byggfasen. Vi kommer att installera bergvärme, solpaneler och laddstolpar för elbilar. Långsiktigt kommer intervallen av transporter att minska i syfte att vi ska minskavåra koldioxidutsläpp. Målet är att modernisera reningsverket inför framtiden och minska avtryck i naturen.

Vad händer nu?

På grund av tjällossning och mycket nederbörd så har bärigheten på vägen till reningsverket försämrats och det har uppstått tjälskador. LBVA kommer att återställa vägen under våren så fort vädret tillåter.

Gräv- och schaktningsarbeten pågår inför att den nya bassängen ska grundläggas och därefter påbörjas gjutningsarbeten. En stor byggkran kommer att placeras vid reningsverket under byggtiden. Personalbyggnaderna ska rivas och byggas om. Bergvärme ska installeras och solpaneler ska anläggas för att vi ska bli mer självförsörjande när det gäller elproduktion.

Vilka områden berörs av utbyggnaden?

Busörs tillrinningsområde omfattar Villshärad, Haverdal, Särdal, Steninge-Skipås samt tätorterna Harplinge och Gullbrandstorp. Området, och framför allt kuststräckan är en populär semesterdestination. Många fritidshus och ett antal campingplatser är belägna här vilket påverkar belastningen på verket.