Dela sidan på sociala medier

Dricksvatten

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Hushållen är med 64 procent de största förbrukarna av vatten. Därför kan vi alla göra stor skillnad i vardagen. I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn.

Dricksvattensituationen

2019

Höst och vinter (2018/19) har varit nederbördsfattig. Vi väntar därför med att dra slutsatser om hur nederbörden som kommit i januari och februari påverkar de grundvattenmagasin som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen.

2018 - oroväckande hög dricksvattenproduktion

Framförallt nederbörden under senhösten (2017) och vintern medförde en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna.

I april mättes en tydlig höjning av nivåerna i de grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen och var då normala för årstiden.

Maj var ovanligt varm och torr, enligt SMHIs statistik klassas så många som 15 dagar som dagar med högsommarvärme. Detta medförde att vattenproduktionen steg onormalt mycket och närmade sig maxkapacitet. Ett hundratal kommuner i Sverige hade liknande utmaningar. Trots uppmaning om minskad dricksvattenanvändning steg vattenproduktionen till nivåer som gjorde att det blev nödvändigt att införa bevattningsförbud 5 juni i Halmstad och Laholm. Det varma vädret fortsatte och utvecklades till en historiskt lång värmebölja i stort sett utan nederbörd i stora delar av Europa. Många dagar var temperaturen över 30 grader.

I mitten på augusti minskade efterfrågan och behovet av dricksvatten väsentligt bland annat på grund av svalare vädre samt att semestern var slut och antalet sommarboende minskade kraftigt. Grundvattennivåerna i de stora magasinen var då fortsatt normala för årstiden, men i de mindre magasinen låga. Förbudet hävdes 20 augusti.

2017 - extremt låga grundvattennivåer

Under våren var grundvattennivåerna i de båda kommunerna mycket låga, detta efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att
hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Efter en vädermässigt gynnsam sommar och ett stort gensvar från invånarna klarades sommaren. Förbudet hävdes den 8 november när grundvattennivåerna börjat stiga.

Vad gör Laholmsbuktens VA på kort och respektive lång sikt för att säkra tillgången till dricksvatten?

  • Framtida vattenförsörjning - Halmstad och Laholm växer vilket innebär att kommunerna behöver minska sitt beroende av grundvatten. Det finns heller inga större grundvattentillgångar kvar att utnyttja i våra kommuner. Istället måste vi återigen börja använda ytvattenresurser i större skala. Ex. så används redan vatten från Lagan och Nissan  till vattentankstationerna och en rapport föreslår Halmstad och Laholm föreslås hämta vatten från Bolmen. Arbetet har inneburit mer detaljerade utredningar som kommer att utgöra beslutsunderlag. Förhoppningen är att politiska beslut om inriktning kan fattas under vintern.
  • LBVA jobbar även med så kallad konstgjord infiltration. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. LBVA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm. Försök i full skala pågår. Vatten från Torvsjön infiltreras till Prästjordens vattentäkt. Vi ser även på möjligheten att omfördela uttagen i våra vattentäkter, mer på sommaren och mindre på vintern. För detta krävs ändring av tillstånd.
  • Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga dricksvattensystem som ska hantera korta perioder av extrem dricksvattenanvändning. Det är inte heller tekniskt eller miljömässigt försvarbart eftersom ledningsnäten bli så stora att omsättningen av vatten under större delen av året skulle bli så låg att kvalieteten försämras avsevärt.
  • Laga läckor - alla ledningssystem läcker tyvärr och vi jobbar fortlöpande med att hitta och laga läckor på vattenledningsnätet.
  • Vattentankstationer - vi tillhandahåller tre stycken tankstationer som inte belastar de kommunala grundvattenmagasinen. Detta vatten kan både företag och privatpersoner använda till exempelvis poolfyllning, bevattning och fasad- och taktvätt.

Vad kan man som privatperson och/el. företag göra?

  • Vi måste alla börja använda annat vatten än dricksvatten för olika ändamål och återanvända vattnet mer. Här hittar du tips på hur du agerar vattensmart och bidrar till en hållbar framtid.
  • LBVA uppmanar byggherrar att använda sig av teknik/lösning som inte kräver dricksvatten alls eller betydligt mindre förbrukning av dricksvatten för att härda den färdiggjutna plattan.
  • Du kan också hjälpa oss genom att meddela om du har lägre tryck i dina ledningar. Det lägre trycket kan bero på flera orsaker, men kan vara ett tecken på en vattenläcka. Givetvis vill vi gärna att du hör av dig om du ser vatten som trycker upp i gator, slänter eller grönområden.
  • Man kan som företagare använda sig av de vattentankstationer som inte belastar det kommunala grundvattenmagasinen
  • Om du inte kan använda det tekniska vattnet från våra vattentankstationer och istället måste använda det kommunala dricksvattnet. Tänk på att planera uttaget till perioder på året då belastningen på dricksvattensystemet är mindre.

Varför införs bevattningsförbud?

När bevattningsförbud införs beror det vanligen på att efterfrågan på kommunalt dricksvatten ökar så kraftigt under en period att det blir svårt att produktionsmässigt möta denna efterfrågan. Men bevattningsförbudet hänger samman med tillgången på grundvatten. Bevattningsförbud är inget nytt och vi har haft de fyra av de fem senaste åren, men det allmänna engagemanget har ökat väsentligt, på ett mycket positivt sätt, med start 2017.

Att införa ett bevattningsförbud på kommunalt dricksvatten innebär enkelt uttryckt att du inte får använda vattenslang. Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.

Behöver jag betala full avgift när jag inte får förbruka dricksvatten för bevattning?

Ja – den fasta avgiften ändras inte under perioder av bevattningsförbud. Laholmsbuktens VA fortsätter att leverera dricksvatten som vanligt, dock med restriktioner kring användningen. Dricksvattnet ska huvudsak användas för mat, dryck och hygien, och under då rådande omständigheter är det därför väsentligt att alla hjälps åt att inte slösa med detta livsmedel. Läs mer på Svenskt Vattens webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3