Dela sidan på sociala medier

Hantering av personuppgifter i LBVA

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och litar på att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Här beskrivs övergripande hur vi som kommunalt bolag hanterar dina personuppgifter. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandlingen av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Personuppgifter i faktureringssystem

  Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är ett driftbolag, som på uppdrag av Laholms och Halmstads kommuner, fakturerar brukningsavgifter (fasta och rörliga) enligt gällande VA-taxa.Brukningsavgifter är vattenförsörjning, spillvattenavlopp, dag- och dränvattenavlopp från fastighet och dagvattenavlopp från allmän platsmark.För att kunna fakturera enligt gällande VA-taxa behöver LBVA använda dina personuppgifter för att säkerställa att du betalar för din förbrukning.De personuppgifter som behandlas är:
  • personnummer (10 siffror för att säkerställa att det är rätt person som debiteras)
  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • fastighetsbeteckning
  • mejladress
  • anläggnings- och mätarnummer.
   Din förbrukning av vatten avläses i vissa fall genom digital vattenmätare
  Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av avtalet gällande användning av allmän vattenanläggning i den kommun du är bosatt – Halmstad eller Laholm.Det finns ingen möjlighet att vara kund hos LBVA om inte denna behandling av personuppgifter godtas.LBVA kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos bolaget. När en fastighet byter ägare sparas fakturorna i 12 år efter att bytet av vattenmätare har skett. Övriga personuppgifter gallras. Bolaget överför aldrig några personuppgifter till tredje land.
 • Vad är en personuppgift?

  En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

  Vi hanterar personuppgifter om dem som är kunder hos Laholmsbuktens VA. Vilken information som vi hanterar om dig, beror på vilket sätt du varit i kontakt med oss, eller vilken service du använder.

 • Vem har ansvaret för personuppgifterna?

  Laholmsbuktens VA:s styrelse är personuppgiftsansvarig hos oss. Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen oss på lbva@lbva.se.
 • Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

  Vi behåller som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det finns ett syfte med att ha dem kvar. Sedan ska uppgifterna tas bort. Personuppgifter som behandlas av Laholmsbuktens VA ingår ofta i allmänna handlingar, men inte alltid. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning. Ett kommunalt bolag styrs ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas. I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid, enligt gällande lag.
 • Vilka kan se dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller uppgifterna på annat sätt är sekretessbelagda. Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

  Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som Laholmsbuktens VA är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Du har rätt att veta hur vi som kommunalt bolag hanterar dina personuppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.
 • Rätt till tillgång, registerutdrag

  Du har rätt att få information om, och ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det kallas registerutdrag. Laholmsbuktens VA ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål kommer du få meddelanden om det.Beställ registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Rätt till rättelse och begränsning

  Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta Laholmsbuktens VA på lbva@lbva.se och förklara vad du anser är felaktigt och varför.
 • Rätt att göra invändningar

  När Laholmsbuktens VA behandlar personuppgifter för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse eller för att följa ett avtal har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.
 • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

  Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Laholmsbuktens VA ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet

  Om Laholmsbuktens VA behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om du använder sociala medier

  Om du använder sociala medier, till exempel Linkedin, för att komma i kontakt med Laholmsbuktens VA, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via våra konton i sociala medier.
 • Frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras

  Kontaktuppgifter till Laholmsbuktens VA Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på lbva@lbva.se.Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten IntegritetsskyddsmyndighetenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..Telefon: 08-657 61 00
  E-post: imy@imy.se

Mer information

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, e-post dataskyddsombud@halmstad.se, telefon 035-13 70 00.

Integritetskyddssmyndigheten (IMY) - dina rättigheter som privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.