Dela sidan på sociala medier

Utbyggnaden av dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv tillfälligt stoppad

LBVA behöver reda ut frågor angående ledningsrätter och eventuellt huvudmannaskap för vägarna i kommande utbyggnad. Tillsvidare pausas etappen Skepparvägen. Tiden för återupptagande är idagsläget oklart.

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA planerar för att bygga ut dagvatten, förnya befintliga va-ledningar och bygga om del av Norra Strandvägen samt Skepparvägen och anslutande tvärgator.

I december kommer vi att påbörja dagvattenutbyggnaden och gatuombyggnaden. Troligen påbörjas utbyggnaden vid Rombersväg. Vi har under våren byggt om befintligt utlopp från stranden upp till Sydvästvägen och sedan ny dagvattenledning upp till Rombergsväg. Även utloppet mellan Badvägen och Klittervägen kommer att byggas om. Klicka för karta med aktuellt område Länk till annan webbplats..

Under ledningsarbetet och ombyggnad av gata kommer delar av berörda gator tidvis att stängas av och tillgängligheten till fastigheterna kommer att vara begränsad. Information kommer att skickas ut till fastighetsägare innan byggstart.

Ombyggnad av gata och dagvattenutbyggnad

Norra Strandvägen samt Skepparvägen kommer att byggas om mellan Birger Pers väg och Grönatorgsvägen, samt berörda tvärgator i området väster om Skepparvägen. Gatan kommer att byggas om med trög avvattning samt dagvattenbrunnar och kompletteras med belysning.

I samband med ombyggnad av gata bygger Laholmsbuktens VA ut dagvattenledningar. Även befinliga spill- och dricksvattenledningar samt serviser för spill- och dricksvatten kommer attt förnyas där behov finns. Laholms kommun har besluta om att utökat verksamhetsområde för dagvatten för detta område. Klicka för bild området markerat är det område som omfattas av nytt verksamhetsområde för dagvatten Länk till annan webbplats..

Dagvattenutbyggnaden består av drän- och dagvattenledning samt brunnar för avledning av dagvatten från gata, allmän platsmark och fastigheter. Varje fastighet förses med en förbindelsepunkt. Ledningssystemet blir dimensionerat för ett så kallat trögt system vilket innebär att anslutning av dagvattnet från tak, garageinfarter eller dylikt först ska passera ett fördröjningsmagasin i form av exempelvis en stenkista.

Bakgrund

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en
utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete påbörjades under 2017 och kommer att pågå flera år framöver.